fredag 23 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IPartiprogrammet bör
·         * medverka till att ge socialdemokratin en tydligare identitet i samklang med dagens politiska verklighet
·       ta tydligare ställning mot å ena sidan de dogmatiska nyliberala idéerna och å andra sidan mot statssocialism och gammal dogmatisk socialism
·        *   markera att socialdemokratin i dag är ett socialliberalt parti med socialistisk idégrund och frihetligt ideal
·         * markera att socialdemokratin är en del av arbetarrörelsen varav den andra är den fackliga rörelsen

Mitt förslag till skrivning
Dagens socialdemokrati bygger på en liberal och demokratiskt socialistisk idétradition.
De frihetliga och demokratiska idéerna, som föddes ur upplysningstiden, har i socialdemokratin fördjupats till att också omfatta idéer om jämlikhet och solidaritet mellan människorna.
Socialdemokratin är ett socialliberalt parti i motsats till den dogmatiska nyliberalismen som låter ekonomiska teorier styra före människors behov. Socialdemokraterna tar också avstånd från en statssocialism som dirigerar och begränsar människans fria utveckling.
Socialdemokratin är frihetsrörelse för de människor som saknar social-, kulturell och ekonomisk makt.
Socialdemokratin är en del av arbetarrörelsen och samverkar med alla demokratiska organisationer och rörelser som verkar för ekonomisk, social och kulturell frihet och jämlikhet.

Fler förslag följer.


1 kommentar:

Anonym sa...

A-kassereglerna ändrades så att yrkesgrupper som ofta är arbetslösa skall betala högre avgift än grupper som sällan är arbetslösa. Detta är i och för sig rätt tänkt, men politikerna gick kanske lite för långt när det enbart gäller enskilda människor och sedan glömde de en viktig del av det hela. De glömde att låta anställningar som ofta resulterar i utbetalningar från A-kassan skall betala för sina verkliga kostnader. Därför anser jag att det skall betalas ett A-kassetillägg utöver arbetsgivaravgiften för otrygga anställningar exempelvis visstidsanställningar, deltider, anställningar i bemanningsföretag och liknande.
Om vi sedan ändrar LAS så att de som har sådana otrygga anställningar alltid har högst en månads uppsägningstid om de säger upp sig själva, så att de kan ta en trygg anställning när de hittar en sådan, kommer vi snart att få en sundare arbetsmarknad. Det handlar inte om att bestraffa förtag utan om att se till att de företag som arbetar med otrygga anställningsvillkor själva står för alla sina kostnader och att de inte kan lämpa över kostnader på enskilda eller samhälle.