söndag 25 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IISocialdemokratin är ett socialliberalt vänsterparti som är kritiskt mot nyliberalernas slappa accepterande av kapitalismens odemokratiska, destruktiva och hämmande krafter.
Mot nyliberalernas låtgåpolitik vill socialdemokratin verka för en mänskligare värld fri från ohämmad exploatering av människa och miljö.
Borgerlighetens ideologi och politiska praktik innebär accepterande av den kapitalistiska världsordningens skrivna och oskrivna lagar.
Socialdemokratin utgår ifrån att det går att förändra denna världsordning för att uppnå en mänskligare värld.
Ytterst är det alltså inte bara de borgerliga partierna utan även kapitalismens destruktiva krafter som är socialdemokratins motståndare.

Remissförslaget till partiprogram förklarar kapitalismen på ett ytligt och ohistoriskt sätt. I förslaget upplyses vi kortfattat om att partiet är ”antikapitalistiskt”.
Vad detta betyder förklaras inte. Vill partiet avskaffa kapitalismen och ersätta kapitalismen med en annan ordning? I så fall vilken och hur ska detta gå till?
Är det egentligen inte så att partiet vill reformera och humanisera kapitalismen, den rådande världsordningen?

Partiprogrammet bör
·         * utveckla och förklara kapitalismens historiska bakgrund och dess natur
·       *   förklara kapitalismens dominerande roll i världsekonomin
·      *    tydligare skilja på ”kapitalism” och ”marknadsekonomi”
·        *  peka på hierarkierna i dagens samhälle
Förslag till skrivning
Människors arbete och produktion skapar ekonomiskt, socialt och kulturellt överskott.
Människors arbete, hennes utvinnande av naturresurser och utvecklande av energi och teknik är förutsättning för all utveckling.
Dessa utvecklingsresurser samordnas i olika produktionsföretag och administreras av tjänste- och serviceföretag, handels- och transportföretag, samhällsinstitutioner och organisationer samt tusentals andra mänskliga strävanden.
Alla dessa företag förvandlar arbetet till produktionsöverskott.
Det har alltid varit nödvändigt att samla och koncentrera produktionsöverskottet till produktiva verksamheter för att öka tillväxten. I alla tider har makthavare ansett sig utvalda till denna uppgift och har funnit på metoder för att samla överskottet från de producerande klassernas arbete.
Inom den rådande kapitalistiska världsordningen har uppgiften övertagits av kapitalister som betraktat kapitalet som sin privata egendom.
Denna kapitalistiska ordning, som vuxit fram under årtusenden,
är i dag världsomfattande.
Den kapitalistiska världsordningen innebär att en allt större del av arbetet i världen sker i form av lönearbete, även om slaveri och feodala ordningar ännu förekommer.
Löntagarnas enda egendom i produktionen är den egna arbetskraften och löntagarna saknar direkt och enskilt ägande i produktionsresurserna och kapitalet.

Produktionsresurserna – kapital, storföretag, energiresurser, råvarutillgångar, banker m.m. – ägs och styrs av en maktbärande elit.
Kapitalismen har frigjort ekonomiska krafter som skapar materiellt välstånd och ekonomisk tillväxt men har också medfört krig och utrotning av hela folk. Kapitalismen skapar  sociala och ekonomiska klyftor.
Det har alltid, i alla samhällen, funnits hierarkier med makthavare i toppen och med det stora flertalet människor i botten av samhällspyramiden.
Så är det även idag. I toppen finns kapitalägare och andra ekonomiska makthavare med stort inflytande över arbetet och produktionen.
Denna ekonomiska makt balanseras i demokratiska system av den politiska makten.
Basen i denna hierarkiska ordning utgörs av folkets flertal - löntagare , arbetslösa och fattiga.
Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där den hierarkiska ordningen grundas på demokratiska beslut, där maktpositioner inte går i arv och där avståndet mellan makthavare och maktlösa minskas.
Duglighet och arbete, inte arv eller position, ska ge inkomst och makt.
Samhällspositioner och makt ska inte kunna ärvas eller köpas utan ska förvärvas genom duglighet eller arbete.
De medborgare som på olika sätt skapat ökad tillväxt i samhället och större livskvalitet och välfärd för övriga medborgare ska ha möjlighet att öka sina inkomster och sitt kapital.
Fler förslag följer.

Vlt

Inga kommentarer: