onsdag 28 november 2012

Förslaget till partiprogram VTill programkommissionen

Partiprogrammet bör
·         * betona tillvarons föränderlighet
·         * slå fast att partiet vill skapa och utveckla det öppna samhället

Förslag till skrivning:

Allt i den föränderliga tillvaron hänger samman och påverkar vartannat.
Ingen människa är sig själv nog. Individens utveckling hänger ihop och påverkas av andra människor. Individens står alltid i olika relationer till sin omgivning, i en växelvis påverkan. Vi blir alla till genom växelspel med andra. Människan är en social varelse.

Ingen rörelse har en given eller oföränderlig riktning. Varje rörelse påverkas av motstånd och krafter i omgivningen. Och påverkar i sin tur omgivningen.
Maktförhållanden, hierarkier och intressen är inte statiska, de förändras i en process där verkan och motverkan ömsesidigt betingar varandra.
I bedömningen av samhällsförändringar och i strategier för framtiden bör politiker vara medvetna om denna föränderlighetens dynamik och inte fastna i statiskt eller enkelriktat tänkande.
En demokrati kräver att samhället och dess institutioner är öppna och tillgängligt för alla.
Idéerna som påverkar samhällsförändringarna får inte bygga på slutna tankesystem eller på uppfattningen om att det endast finns en sanning. Samhällets ledare måste ständigt vara beredda på att ompröva sina ståndpunkter eller att lämna sin plats i ledningen.
Sveriges demokratiska och parlamentariska författning är en formell garanti för demokrati och öppenhet. Men även denna bör anpassas till nya krav och förutsättningar.
Ingenting är orubbligt.


Samhället ska garantera organisationsfriheten som innebär att staten, myndigheter, företag eller organisationer inte kan hindra sammanslutningar och organisationer att bildas eller verka. Myndigheter eller kapitalintressen ska inte kunna styra organisationernas verksamhet.
Rätten för allmänheten att avslöja missförhållanden hos myndigheter, företag eller organisationer ska värnas.
Offentlighetsprincipen bör gälla inte bara för myndigheter utan även för de bolag och entreprenörer som fått offentlig verksamhet på entreprenad eller vars verksamhet bekostas av skattemedel. Allmänhetens insyn i dessa företag bör vara densamma som om det vore myndigheten själv som utförde den.


Rätten för envar att lämna och skaffa information är grundläggande för ett öppet samhälle.
I princip ska all information vara fri och tillgänglig för alla. Undantagen och sekretess ska vara definierade och motiverade.
Opinionsbildningen ska vara fri. Lobbyister och andra påtryckningsgrupper ska bedriva sin verksamhet på ett öppet och genomskinligt sätt. Deras ekonomiska satsningar, metoder och budskap ska kunna granskas. Att köpa åsikter ska i princip vara otillåtet.


Myndigheters eller företags avlyssning och registrering av allmänhetens kommunikation ska tillåtas endast i yttersta undantagsfall och ska alltid dokumenteras så att åtgärderna i efterhand kan kontrolleras.
Den personliga integriteten ska värnas. Varken myndigheter eller företag ska kunna kränka denna.


Socialdemokratin vill värna om den enskilda människans frihet oavsett om det är myndigheter, kommersiella krafter eller kapitalintressen som vill begränsa friheterna.

Samhället ska verka för att likriktning inom kulturen begränsas och att mångfalden uppmuntras. Alternativa yttringar och åsikter ska ges generellt stöd för att motverka så väl den politiska som den kommersiella likriktningen och censuren.


Sverige är bara en liten del av världen men ekonomiskt, socialt och kulturellt integrerad i världssamhället. Samhället är inte bara den svenska nationen utan hela världen.
Därför krävs att socialdemokratin tar sitt ansvar för en världsutveckling i enlighet med de socialdemokratiska grundidéerna.
De multinationella företagen och det globala kapitalet känner inga gränser för sin verksamhet. Därför kan inte heller politiken göra halt vid gränserna.
Samverkan bör ske med socialdemokratiska organisationer över hela världen, samt med institutioner och rörelser som verkar i socialdemokratisk anda.
Överallt där storkapitalets intressen exploaterar människor och miljö bör socialdemokratin stödja de krafter som motverkar detta.

När religioner, livsåskådningar och ideologier slås fast som ofelbara dogmer och oantastliga sanningar blir de människofientliga.
Socialdemokratin försvarar det öppna samhället.


1 kommentar:

Anonym sa...

"När religioner, livsåskådningar och ideologier slås fast som ofelbara dogmer och oantastliga sanningar blir de människofientliga.
Socialdemokratin försvarar det öppna samhället."


Det här lär inte hamna i det slutgiltiga partiprogrammet eftersom det skulle innebära att s-partiet skulle behöva rycka ut mot islam alltför ofta pga de händelser som inträffar i denna grupp.

Var försiktig: man kan bli rasistförklarad för sådana här tankar i dagens Sverige. MVH Karl