onsdag 2 april 2014

Tveksamt om vi kan hindra katastrofenÄnnu för hundra år sedan sågs bilden av rykande fabriksskorstenar som en symbol för det tekniska och industriella framåtskridandet.
Den socialdemokratiska idétidskriften ”Tiden” prydde t.ex. länge sitt omslag med bilden av rykande fabriksskorstenar mot en röd soluppgång.
Industrikapitalismen var framtiden men den krävde, för sin framväxt, att människor och natur exploaterades.

Arbetarrörelsen tog upp och drev framgångsrikt kampen för de exploaterade människornas rättigheter och människovärde.

Få insåg dock hur utnyttjandet av miljön, råvaruexploateringen, förstörelsen av naturresurser skapade väldiga problem för framtiden. Den insikten växte fram senare när människor tydligt såg konsekvenserna av miljöförstörelsen. Många slog larm och reagerade men utan att direkt koppla miljökonsekvenserna till industrikapitalismen.

Först för 20-30 år sedan började miljörörelserna bli vänsterrörelser med insikt om kapitalismens konsekvenser. Men miljörörelserna är ännu splittrade i en medveten vänster och en idealistisk borgerlig riktning.
Den borgerliga riktningen ser inte den kapitalistiska strukturen som upphovet till förstörelsen av naturresurserna och framtiden. Den vädjar till att vi enskilda ska ändra våra attityder och vanor.
Inte heller andra borgerliga ideologer vill erkänna kapitalismens grymma pris utan ser bara den goda sidan.

Där står vi ännu. Ännu har inte heller arbetarrörelsen fullt ut insett att kampen gäller både människa och natur, både dagens människor och morgondagens och att det är kapitalismen som utgör grunden till problemet.
Kapitalismen är den ekonomiska, sociala och kulturella globala ordning som vuxit fram genom historien och som utgör grunden för all mänsklig existens i dagens värld. Den bildar en struktur av tiotusentals lagar, tusen år av handelsutbyten, prismekanismer, mänskliga maktrelationer och hierarkier, produktionsordningar, produktionsförhållanden, vanor och traditioner, föreställningar, överenskommelser, politiska åtgärder, penning- och finansmarknader, tekniska innovationer m.m.
Vi ser mönstret och de negativa konsekvenserna av den expanderande industrikapitalismen i dagens Kina med exploatering av människa och miljö, nästan på pricken lika de människo- och miljöoffer som krävdes i England på 17-1800-talen och i USA på 18-1900-talen.
Samtidigt ser vi det materiella framåtskridandet vilket gör att vi ofta överser med de negativa konsekvenserna.
I dagarna kom en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC med två nya delrapporter; en om effekten av klimatförändringen samt en med förslag på åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Enligt IPCC blir det allt tydligare att mänskligheten orsakar klimatförändringen samtidigt som vår chans att klara tvågradersmålet och undvika en eskalerande klimatförändring minskar drastiskt.

Det börjar bli helt klart att något måste göras.
Men om det är som jag tror, att hela den världsomfattande kapitalistiska strukturen måste ändras för att kunna klara den globala krisen är svårigheterna stora.
Hela världens produktionsordning, resursutnyttjande, energiuttag, fördelning av resurser måste läggas om. Produktionen av överskott måste minskas i relation till resursuttag av fossila bränslen, råvaror och energiresurser. Det måste kosta att ta ut resurser från framtiden. De kortsiktiga enskilda vinsterna måste stå tillbaka för de allmänna och långsiktiga. Kapitalbildningen måste bygga på resursbesparingar och hållbar produktion i stället för ohämmad exploatering av icke förnyelsebara resurser.
Ingen, varken enskilda företag eller nationer, ska kunna vinna konkurrensfördelar genom att fuska.

För att detta ska kunna genomföras krävs en överstatlig insikt, vilja, målsättning och makt. En internationell insikt om att kapitalismen måste reformeras och att detta måste få kosta.
Det lilla som vi som nation kan göra är att med politiska medel gå i rätt riktning utan att detta förändrar något radikalt. Men små steg kan också leda framåt.
Men inte ens detta görs.
Den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten Regeringens svarta klimatlista nyligen granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna. På arton områden visa Cogito hur regeringens agerande lett till kraftigt höjda växthusgasutsläpp. Det handlar om direkta politiska beslut men också om underlåtenhet att vidta åtgärder när regeringen haft möjlighet.
Man får hoppas att mer skulle ha gjorts med en socialdemokratisk regering.

SvD 
8 kommentarer:

Jonny sa...

Ingen förstörde väl naturen mer än de socialistiska länderna såsom t.ex gjordes i Sovjetunionen ...

Mario Matteoni sa...

Nä, där har du rätt. Men Sovjetsystemet var ett statskapitalistiskt system.
Problemet är att ingen har lyckats ersätta kapitalismen med något annat.
Sovjetunionen gick under trots att de verkligen försökte. Kinesiska kommunistpartiet har insett problemet och utnyttjar i stället kapitalismen för att öka dem materiella standarden. Men det kostar människor och natur liv och framtid.

Stig-Björn Ljunggren sa...

Jag träffade en kapitalist igår som lade ut texten om hur lönsamt det kommer att vara att investera i miljövänligt, givet vissa tydliga politiska spelregler. Problemet för kapitalisterna är att politiken är lynnig, allt gnäll om kvartalskapitaliser till trots är politikerna inte ett dugg bättre.
Historiskt är problemet inte kapitalism utan snarare brist på kapitalism, att vissa resurser betraktats som "gratis". Det vi bevittnat är "allmänningens tragedi". Utsläppsrätter och liknande "nyliberala" tilltag är därför en bra väg att gå. Någon plötslig överstatlig insikt hos särintressen, medborgare och nationella regeringar tror jag inte på, då är det mer sannolikt att Jesus kommer tillbaka.

Stig-Björn Ljunggren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jonny sa...

Socialism/kommunism leder alltid till samma slutstation, nämligen diktatur. Det har historien visat.
Trots det finns det profeter som tillber dessa ideologiska avgrundsgudar.

Dessa samhällssystem ger varken välfärd eller bra miljö.

Demokratiska samhällen med marknadsekonomi har visat sig överlägsna på att ge välfärd och på att ta hand om miljö. En privatkapitalism tyglad av en stark motpart, staten.

Miljöproblemens lösning finner du i den teknologiska utveckling som drivs fram bäst i ett sådant samhälle.

Ta som exempel energibehovet. Dagens kärnavfall kan i nästa generations reaktorer användas som bränsle. Avfallet har mer än 99% av sitt energiinnehåll kvar att utnyttja och räcker för att ge oss energi i tusentals år. Vi kan få billig energi och lösa avfallsproblemet. Det avfall som dessa nya reaktorer lämnar är oerhört mindre till mängden och avklingar mycket snabbare.

Vi behöver för övrigt bara en tidsfrist på ca 100 år, sedan kan fusionskraften ge oss en slutgiltig energikälla.

Lösningen finns inte i att gå bakåt och reducera vår välfärd, lösningen finns i att utnyttja den fortsatta teknologiska revolutionen.

Lösningen hittar du inte bland företagsovänliga gröna och röda.

Bengt Nilsson, sosse sa...

Ja just det! Mer kapitalism inom skolvärlden som det skatteplanerade AcadeMedia håller på med!
Eller hur SBL och Vidar Andersson!

Bengt Nilsson, klassisk sosse, Uppsala

Anonym sa...

Visst. Problemet är att miljöfrågan är universell till sin läggning. Även om vi höjer bensinpriset till hundra kronor litern för att tillfredsställa den välbeställda och upplysta övre medelklassen i Stockholm så spelar det ingen som helst roll i ett globalt perspektiv.

// Jan

Jonny sa...

Klimatforskaren avfärdar skräckscenario
"En av Sveriges kanske mest meriterade klimatforskare är Lennart Bengtsson."
”Att jordens klimat långsamt blir varmare är ett faktum, liksom den likaledes långsamma havsstigningen på cirka 3 millimeter per år. Sedan slutet på 1800-talet har jordens temperatur dock bara ökat med omkring 0,8 grader, trots en markant ökning av växthusgaserna. Temperaturökningen har skett i en oregelbunden takt med bland annat en period av obetydlig uppvärmning under de senaste 16 åren. Under denna tid har heller ingen uppvärmning av havsytan skett”, säger han."

”De extrema väderhändelser som nästan dagligen rapporteras i media har heller inte blivit värre, vilket övertygande kan visas genom statistik över tropiska och utomtropiska stormar, tornados och diverse lokala översvämningskatastrofer.”

”De extrema väderhändelserna är i och för sig högst allvarliga med ökande skadeverkningar och kostnader. Dessa beror emellertid inte på att vädret blivit värre, utan på en mer utsatt befolkning och en mer omfattande infrastruktur”, säger Lennart Bengtsson.

”Det föreligger enligt min uppfattning en obehaglig tendens, inte minst hos media men även av vissa företrädare inom IPCC, vilket vi sett efter den senaste rapporten, att överdriva väderfenomenen och skapa en atmosfär av upphetsning hos allmänheten i syfte att få stöd för drastiska åtgärder för att minska växthusgasutsläppen.”

" I fråga om energiförsörjningen är det viktigt att satsa också på kärnkraft och ett mer effektivt utnyttjande av fossil energi, som säkert inte kan undvaras under detta sekel. Förnybar energi kommer att bidra, men sannolikt inte i så stor omfattning som många förställer sig.”

”Energi kan inte undvaras, och vi bör inse att utan fossil energi till rimlig kostnad under de senaste 150 åren hade vi i dag sannolikt haft ett primitivt samhälle, sannolikt i sönderfall eller i bästa fall ett slags totalitärt medeltidsamhälle."

”Vad vi behöver är fler ingenjörer och färre miljöaktivister. Man borde snarast satsa på utbyggd kärnkraft samt att så snabbt som möjligt ersätta kol med gas. "

http://www.di.se/artiklar/2014/4/4/klimatforskaren-avfardar-skrackscenario/