tisdag 7 april 2009

Kapitalisterna har misslyckats i sin roll

Nu pytsar världens stater ut miljardtals kronor för att få fart på det finansiella maskineriet. Pengarna kommer från sedelpressarna och är lån av framtidens ekonomier.
Så grattis alla ni som arbetar! Ni kommer att få arbeta värre för att betala igen pengarna. Tråkigt för er som saknar arbete. Ni kommer att få det ännu sämre framöver.

Men det finns inga alternativ inom ramen för kapitalismen. Och det finns inga alternativ till kapitalismen.
Enda lösningen på krisen är, som politikerna nu gör, att trycka pengar och låna av framtiden. Det blir till ett gigantiskt pyramidspel av samma sort som finansmannen L. Madoffs som lånade pengar av investerare som fick igen sina pengar med ränta, pengar som Madoff lånat av nya investerare som fick igen sina pengar med ränta, pengar som Madoff lånat av nya investerare o.s.v. tills bubblan sprack.

På sikt kan ändå en förändring ske. Men det kräver att världens politiker tillsammans med produktiva krafter försöker stävja den finansmarknad som kommit att bygga på pyramidspel och fantasivärden. Vi måste se till att kapitalbildningen inriktas på investeringar i arbete och produktion.
Vi lever i en ekonomi som bygger på produktion för konsumtion och konsumtion för produktion. Men produktionen behöver ständigt tillförsel av kapital. Kapitalisternas uppgift är att se till att samla kapital och placera kapitalet i reellt arbete och produktion. När de nu ständigt misslyckas med detta måsta andra komma in och lösa problemet.
Grunden för allt samhällsekonomiskt tänkande måste vara att det är arbete och produktion som skapar värde och nytt kapital.
Vi måste f.ö. se till att begreppet ”värdeökning” gäller reella värden och inte upptrissade förväntningar på kommande priser. Värde och pris är två skilda saker men i dagens ekonomiska system har de fått samma betydelse vilket är en del av problemet.

Men var finns analytikerna, journalisterna, ekonomerna, politikerna, tankesmedjorna och andra skriftlärda som förklarar allt detta för oss som ska betala?Dagens PS.
SvD
DN

16 kommentarer:

Anonym sa...

Tänk att jag är fullständigt överens med dig. :) Bortsett från analysen av samhällssystemet då givetvis. Dagens blandekonomi (i bästa fall) har yttterst lite med kapitalism att göra. Istället är det socialismen som har misslyckats.

Mario Matteoni sa...

Menar du att den globala ekonomiska världsordningen skulle kunna betecknas som ”blandekonomi”? Vad är den i så fall blandning av?
Kapitalismen är global och har alltid behövt statens stöd.
Någon socialism har aldrig existerat i verkligheten. Medan kapitalismen har varit ett historiskt faktum har socialismen bara varit en tankeprodukt och en utopi.

Anonym sa...

Alla länder blandar doser av socialism med doser av kapitalism. Vissa länder som Sverige går väldigt långt åt det socialistiska hållet, andra (tidigare ex. USA, dock inte idag) ligger någonstans i ett 50/50 förhållande som bäst.

"Kapitalism" med statligt stöd är inte kapitalism. Iaf inte i någon ursprunglig benämning. Varje form av statligt ingrepp, statligt bidrag eller vad det än må vara är raka motsatsen till kapitalism.

Socialism i dessa rena "utopiska" form har aldrig funnits, däremot har den socialistiska tanken gått väldigt långt i många länder. Idag har vi Nordkorea som ett tydligt exempel på detta. På samma sätt har aldrig kapitalismen existerat, även om man i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet kunde skönja något, i vissa länder, som skulle kunna liknas vid kapitalism.

Mario Matteoni sa...

Förstår jag dig rätt menar du att det blir ”socialism” om staten eller politikerna blandar sig i kapitalbildningen.
Och kapitalism skulle i så fall vara ett tillstånd där ingen stat och inga politiker existerar men att kapitalbildningen ändå skulle fungera.
Sådan ekonomi har aldrig existerat. Inte ens i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet som du påstår. Så du får nog sälla dig till alla andra utopister och drömmare.

Anonym sa...

På sätt och vis. Socialism (doser av den) är när politiker, politiska system (du må kalla det för det ”allmänna” eller något annat flummigt, men det är samma sak som politik) lägger sig i på marknaden på det ena eller andra sättet, styr, beskattar, subventionerar. Med andra ord innehåller all politiska partier utom de som kallar sig för ’libertarianskt’ en stor mängd socialism. Ett parti som moderaterna till exempel kan aldrig betecknas som pro-kapitalistiskt parti i den här definitionen, vilket också är den ursrpungliga och riktiga definitionen. Däremot pratar vi här om ekonomi och det finns givetvis andra samhällsbegrepp där vi kan diskutera definitioner. T.ex. går ju religiösa grupper oftast längre än socialister när det kommer den personliga friheten, iaf i ord och teori, även om vi vet från historien att socialister gärna även lägger sig i också den privata sfären, vilket ju också ingår i själva tanken.

Sedan har du helt rätt i att ett samhälle där kapitalism (vilket inte är detsamma som kapitalbildning) har aldrig funnits. Däremot nämnde jag ovan årtal som ett exempel på en period där man i vissa länder kunde säga att kapitalismen var klart dominerande. ’Kapitalbildning’ existerar dock alltid, oavsett samhällssystem. Oavsett om du med ordet syftar på regelrätt kapital d.v.s. pengar eller om du avser kapital i form av varor, gods, fabriker och naturresurser. Eller åsyftar du kapital accumulation?

Sen har du rätt, jag är en utopist. Jag tror på mänsklig frihet, rättvisa och en human värld. Däremot är jag också realist. Folk i allmänhet har för lågt intellekt för att förstå världen omkring dem och de som kanske skulle förstå låter sig luras av socialistiska påfund som oftast låter vackrare. Jag hyser inga illusioner, jag vet att det ärliga och frihetliga alternativ jag förespråkar aldrig kommer infinna sig, vilket dock inte hindrar att påtala brister i systemet eller hos de delar av befolkningen som tror sig veta något. Någon slags tillfredställelse i en galen och genomsocialistisk värld.

Mario Matteoni sa...

Kapitalism är en beteckning för den ekonomiska ordning som vuxit fram under historiens gång och där kapitalbildningen har ett annat mönster än under tidigare historiska skedena som t.ex. antikens slavekonomi och den feodala tidens jordägarhierarki.

Slavekonomins produktion och kapitalbildning byggde på jordbruks- och hantverksproduktion. Kapital samlades genom krigiska erövringar.

Feodaltidens produktion och kapitalbildning byggde på samma mönster som antikens utom att slavarna ersatts av egendomslösa jordbrukare och hierarkier av jordägande adel och aristokrati blivit starkare och mäktigare. Fortfarande samlades kapital genom erövringar. Nationalstaterna växte fram. Kolonialismen var det yttersta uttrycket för denna koncentration av rikedom och makt.

Industrialismen innebar ett brott mot dessa ordningar men också en fortsättning. De koloniala rikedomarna exploaterades och investerades i industriprojekt. Aristokratier och adel fick konkurrens av bankirer, industriägare, företagare – kort sagt, av kapitalister. Det är därför det kallas kapitalism. De egendomslösa jordbrukarna kompletterades med egendomslösa löntagare. Egendomslösa i relation till dem som ägde produktionsmedlen ¬– fabriker, maskiner, energiresurser, transportmedel, kapital.
Kapitalisterna hade till uppgift att samla och koncentrera kapital, placera det i produktiva verksamheter som kunde ackumulera kapitalet som kunde satsas i nya produktiva verksamheter. Men kapitalet bildas ursprungligen och enbart i arbetet och i produktionen.
Dagens kapitalism förmår allt sämre klara sin produktiva uppgift. Det är kapitalismens problem.

Unknown sa...

Jag är mycket imponerad av bloggen, kunde inte sagt det bättre själv. Däremot är jag, p g a av begränsade förståndsgåvor, oförmögen att delta i den animerade diskussion för förs av apokalypse nowish och bloggaren Mario.

Mario Matteoni sa...

Hej Stig!
Du underskattar dig själv! kom igen nu!

Anonym sa...

Trevligt att se att herrn inte tillhör de allt för insnöade vänstermänniskorna som sätter likhetstecken mellan allt det du skriver och kapitalism. Men du gör fortfarande ett par hopp för mycket – gör det för enkelt för dig - samt undviker vad kapitalism är. Istället diskuterar du kapitalbildning och kapitalister (vilket inte är synonymt med kapitalism – inte ens i den breda benämningen som normalt används). Så nej, det är inte det som är kapitalism, inte ens, som sagt, om du utgår ifrån den mer allmänna marknadsekonomiska förklaringen. Kapitalismen i dess ursprungliga form och den liberala idé som är följeslagaren bör inte avfärdas på det sättet. Om du argumenterar emot är en sak, men du ignorerar, vilket är något annat.

Kapitalismen kan sammanfattas som en fransman gjorde en gång i tiden med orden: ”Laissez Faire” eller frånvaro av kontroll, övervakning, styrning eller annat ingrepp som stör den frivilliga överenskommelsen mellan två eller flera parter. Alla former av statliga påfund blir sålunda en störning av den fria människan och dennes agerande mot andra människor. I denna ursprungliga definition (som vi som tror på kapitalism använder oss av) blir t.ex. dagens Sverige nästintill fullfjärdrad socialistiskt eftersom steget är så oehört långt.

Om vi tar ett par exempel från ditt eget blogg inlägg med tryckandet av sedlar och stora statliga lån, som både du och jag anser vara ett dåligt sätt att hantera ekonomin på, så är ju det raka motsatsen till allt vad kapitalism heter. Ett kapitalistiskt ekonomi kräver objektiva pengar d.v.s. guld, silver etc. och att staten lånar pengar för att betala spendering skulle aldrig vara möjligt i ett kapitalistiskt system. Men även om vi använder den bredare definitionen eller s.k. ”marknadsekonomi” blir det felaktigt att utnämna dylika påfund till ”kapitalism” eftersom det handlar om en statlig klåfingrighet, statliga beslut, statliga lån och allt detta till sådant som marknaden skulle klara lika bra eller bättre. Och OM du anser dylika handlingar vara kapitalism, måste detsamma gälla alla offentliga satsningar oavsett hur stora eller vad de går till. Med andra ord är kommunister de största förespråkarna av kapitalism. Det blir kontentan av vad du säger.

Dessutom har du helt missuppfattat ’kapitalistens’ roll. Förvisso är det sant som du säger att ”uppgiften” i någon mening är att förvalta och ackumulera kapital, men det är snarare kontentan av den egentliga ”uppgiften” som är att förvalta ideer, uppfinningar och arbete i produktivitet. Anledningen till; ( ”” ) är ju att det inte finns någon uppgift, utan detta är något som är upp till var och en på marknaden att avgöra.

Slutligen måste man lyfta ditt påstående om vad som genererar kapital. Om en sådan diskussion skall föras måste en åtskillnad göras mellan kapital – värde och pris för att sedan appliceras på en diskussion kring arbete, produktivitet och annat grundläggande i varje ekonomi. Som jag tolkar det du skriver vet du inte skillnaden mellan dessa och därmed blir en debatt lätt platt. Kortfattat är ’värde’ det vi skapar alltså stolar, bilar etc. omsatt i ett pris som marknaden är villig att betala. Priset kan däremot variera pga efterfråga och utbud samt andra luddigare bedömningar så som antikvärde etc. Det vi producerar är också ’kapital’ i meningen att det har ett värde. Om du däremot menar ’kapital’ som i ”pengar” är ju detta något som tillhandahålls marknaden för att underlätta byteshandeln, inget annat. Pengar i sig är värdelösa. Därav är det oehört viktigt att staten inte kan trycka pengar godtyckligt på rent socialistiskt manér. Arbete kan sägas vara en del i värdeskapandet, men så är även ren tankeverksamhet samt även satsat kapital. Vi lever i en värd där satsat kapital hämmas, kontrolleras, regleras eller i värsta fall t.o.m. tillhandahålls av staten. I samma värld kontrolleras, regleras o.s.v. även arbete. Även utbildning, uppfinningar och innovationer d.v.s. tankeverksamhet är under samma kontroll. I sådan värld är det svårt att skapa värden d.v.s. kapitalismen får inte agera fullt ut. Istället utnyttjar man den produktiva delen (=kapitalismen) till att föda den icke produktive delen (=socialismen). Och när detta skapar problem, vad blir svaret? Jo, fler regleringar och fler restriktioner.

Unknown sa...

Det sista stycket i apocalyses senaste inlägg är (till min fasa) lysande. jag har bestämt för mej att jag i en diskussion om "värde" och "pris" med dej, Mario, för en del år sen förfäktade exakt samma sak, om än inte så elegant formulerat. "Fasan" består i att i så är jag ju Libertarian och det får man väl inte vara i Sverige om man inte ansökt om tillstånd hos den lokala polismyndigheten

Vem är Apocalypse???

Mario Matteoni sa...

Bäste apocalypse!

Jag utgår från det ekonomiskt historiska begreppet ”kapitalism”. Det är hela det ekonomiska system, som utan att människor tänkt ut det, är resultat av historien och som styr människors relationer i arbete, produktion, handel, kultur, juridik, politik o.s.v. Det är en definition av de sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden som var resultatet av hur människor producerade sina livsförnödenheter, hur de organiserade sitt ägande, hur de organiserade handeln och alla de små och stora regler som måste till för att inte allt ska bli kaos.
Ett historiskt faktum alltså.
Under mitten av 1800-talet började olika grupper av människor förhålla sig till kapitalismen, och formulera idéer om hur man borde förhålla sig till kapitalismen. Liberaler ville ha frihet för kapitalet medan socialister ville värna de arbetandes rätt i produktionen. När du talar om ”frånvaro av kontroll, övervakning, styrning eller annat ingrepp som stör den frivilliga överenskommelsen mellan två eller flera parter” så talar du om en idé om hur man bör förhålla sig till kapitalismen. Sådana finns det många. Din är synnerligen extrem.

Staten skyddar det privata ägandet. Är du emot det? Om frivilliga överenskommelser mellan två parter saboteras av en tredje part, vem ska träda in och se till att de två får möjlighet att hålla sin överenskommelse gentemot varandra?
Bör man avskaffa trafikregler? Vem skyddar kapitalet?
Jag skulle vilja föreslå att du läser en smula ekonomisk historia så att du begriper en del elementära begrepp och förhållanden.

Anonym sa...

Det historiska begreppet kapitalism så som du beskriver det är knappast något jag har hört talas om tidigare. Det brukar florera 3 olika definitioner: Den socialistiska/kommunistiska versionen där i stort sett alla system som inte är lyckoriket man eftersöker är kapitalistiskt d.v.s. ”ont” där gubbar i höga hattar som springer runt med pengapåsar och snor saker från fattiga arbetare. Den mer allmängiltiga definitionen ofta benämnd som ”marknaden” vars beskrivning brukar vara ungefär som att staten inte ska lägga sig i det som marknaden kan göra lika bra eller bättre. Samt den ursprungliga och rena kapitalismen som jag pratar om eller "laissez-faire"-kapitalism som den brukar omnämnas i nedsättande ton av t.o.m. borgerliga politiker.
Det du pratar om blir någon slags variant av den dialektiska materialismen, men utan Marxismens slutsatser och utan eftertanke på att kapitalism är ett eget system som inte format sig utifrån någon katekes. Det finns inget historiskt, ideologiskt eller ekonomiskt system jämförbart med den kapitalistiska tanken. Givetvis fanns det föregångare som ibland lyfts fram så som Thomas av Aquino eller Aristoteles, men den kapitalistiska tankegången formulerades inte förrän under 1700-talet och har varit exakt densamma sedan dess. Och eftersom kapitalismen varit exakt densamma och väldigt lite vare sig i dåtid eller nutid kan hänföras till detta ekonomiska system faller hela den dialektiska tanken. Det är både ett historiskt och empiriskt faktum.

Hur människor förhåller sig till kapitalismen är enkel att beskriva; de ignorerar den. Om man ställer enkel fråga som: ”Anser du att alla ska ha samma rättigheter?” eller: ”Ska alla människor vara fria?” så kommer alla ge det kapitalistiska svaret ”Ja”, men om man applicerar detta på verkligheten d.v.s. att miljonären har samma rätt till sin miljon som den fattige till sin enda krona, då faller det hela. Ingen håller plötsligt med. Kapitalism endera accepterar man eller man förkastar den. Det finns inga mellanting, det finns inga undantag. Endera är alla lika fria och alla har samma rättigheter och skyldigheter eller också inte.
Nej, jag är inte emot att staten skyddar det privata ägandet, men det ska vara en frivillig överenskommelse. Staten företrädare består av individer som vare sig har mer rättigheter eller större skyldigheter än övriga människor. Sålunda måste även där överenskommelsen ske på frivillig grund. Eftersom staten i ett kapitalistiskt samhälle endast har till uppgift att vara det inre och yttre skyddet och detta formuleras utifrån naturrättens grundsatser är inget av det du nämner ett problem för den som har förstått naturrätten, vilket för övrigt är den grundsats som även kapitalismen bygger på.
Det är utan tvivel på det sättet att om staten varit det enda producenten av skor i 100år och någon sa att det kan marknaden klara, så skulle du och alla anda vänsterinfluerade individer säga stopp och argumentera emot på samma sätt som du inte tror att marknaden kan hantera vägnätet, kapitalet eller andra produkter av den mänskliga hjärnan.

När det kommer till min person så går jag att hitta via bloggportalen eller via Facebook om det skulle vara så. Kan för övrigt nämna att jag bl.a. har en examen i ekonomisk historia för den som vill veta…

Unknown sa...

apocalypse nowish går inte att finna via facebooks sökmotor. Får jag gissa Johan Norberg?

Anonym sa...

Haha.. nej, men karln finns bland mina vänner. Och nej, det var inte det jag menade. Var nog otydlig där. Jag nämnde att jag finns på bloggportalen med både namn och bild. Enda anledningen apocalypse nowish står hela tiden är att det är default inställningen. Skriver mest med folk på engelska och det verkar lite coolare namn. :) Tommy Boman är namnet annars.

Och Mario, du bör kanske checka in stavningen på rubriken här... http://www.bokrecension.se/9189044827
eller vad den missen meningen?

Mario Matteoni sa...

Med ditt sätt att se måste världen nu genomgå den största socialiseringen i historien. Socialisterna borde jubla. Måste kännas hårt för dig.

Beträffande stavningen på min bok Internetionalen är den ytterst avsiktlig.Den handlar om hur facket kan bli en internationell frihetsrörelse med hjälp av internet.

Beritan sa...

Jag skulle vilja klistra in en intressant text där PKK-ledaren Abdullah Öcalan ger ett uttalande om kapitalism. Texten är från den svensk-kurdiska nättidningen www.kurd.se;

Öcalan: Kapitalismen kan inte vara social, kapitalismen kan inte vara humanUnder föregående vecka, den första april, träffade den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sina advokater. Öcalan framförde viktiga uttalanden om bland annat kommunvalet som ägde rum den 29 mars och framförde att resultaten kan även nå Imrali.

Under föregående vecka utvärderade Öcalan det turkiska kommunvalet som ägde rum 29 mars och välkomnade kurdernas framgångar i valet. Öcalan skickade hälsningar till de områden där Demokratiska samhällspartiet, DTP vunnit och framförde att han i synnerhet skickar sina hälsningar till Wan (Van), Colemêrg (Hakkari), Tetwan (Tatvan), Sêrt (Siirt), Dihê (Eruh), Dugûr (Digor), Idir och Sirnex (Sirnak). Öcalan skickade även hälsningar till kvinnokandidaterna och meddelade följande:

”Vilka lösningar kan kvinnorna frambringa vad gäller hur städer kan utvecklas, demokratiseras och administreras? Vilka lösningar kan kvinnorna skapa för barnen, kvinnorna och andra problem i samhället? De bör arbeta åtskilligt i dessa frågor. Familjerna kanske inte kan uppfostra sina döttrar. Kvinnorna kan starta särskilda utbildningscenter åt dessa unga tjejer. De bör även kunna ge utbildning åt fattiga unga flickor. De kan demonstrera vissa städer som exempel. Nisêbîn [Nusaybin] och Cizîre Botan [Cizre] kan exempelvis visas som exempel. Kvinnorna kan bygga ut och förfina dessa områden. På detta sätt kommer kvinnan att befrias och förädla sig själv, arbeta skickligare, vara ägare, hantera ekonomin samt uppfostra sina barn bättre. Kvinnans frigörelse är samhällets frigörelse. Kvinnans frigörelse är barnens och flickornas frigörelse. Om kvinnan befrias kommer alla att utvecklas och befrias. Kvinnan bör skydda sin själ, kropp och medvetenhet. De kan återskapa städerna på nytt ur denna förståelse”.

Öcalan betonade betydelsen av valet och framförde att resultaten även skulle kunna påverka Imrali. Resultaten kan ta form i både negativ och positiv riktning framförde Öcalan och sade följande:

”Valresultaten kommer att spegla sig här, den kan spegla sig här. Valresultatet är en betydelsefull vinst, men är en restriktiv vinst. Underlag för en demokratisk kamp är öppen. DTP’s motstånd var det enda som kunde besegra AKP’s makt i området. Jag har framfört detta tidigare. Resultaten är ett med ovannämnda faktum. DTP bör hädanefter arbeta intensivt i det kommunala arbetet. Experter och ingenjörer från Turkiet eller Europa kan ta verkställande del i arbetet. De kan bygga demonstrerande förebilder som utgörs av några exempelstäder. Gimgim (Varto) kan exempelvis vara en exemplarisk stad. Även de turkiska socialisterna kan ta del i arbetet i Kurdistan. De kan arbeta för att demokratisera kommunerna. Alla kommuner bör bedriva ett intensivt arbete i hur de kan utveckla städerna och bedriva olika projekt. Jag kommer hädanefter att fokusera på detta faktum som nu har uppstått i form av demokratiskt kommunalstyre och göra uttalanden om ’demokratiskt kommunalstyre’ (fritt översatt av begreppet ”demokratik belediyecilik”, red. anm.). Man bör vara väldigt framgångsrik i kommunerna. Att vara framgångsrik i kommunerna innebär att öppna vägar för utveckling”.

Om vi vill föra PKK mot poliskt underlag, bör det tas steg åt denna riktning”Vi kan diskutera problemet om de vill lösa den på grundval av demokratiska republiken, men staten bör först både socialt och demokratiskt organisera sig efter lagstiftningen. Hädanefter kommer detta eventuellt att utvecklas åt denna riktning. Staten kommer att bli mindre och bestå av sakkunniga personer. Staten ska enbart åta sig rollen som koordinatör och organisatör. Om detta blir av kommer vi inte att röra gränserna. Det bör eftersträvas att utveckla ett system där alla individer och folkslag kan både uttrycka sig fritt och organisera sig demokratiskt. Om vi vill föra PKK mot ett poliskt underlag, bör det tas steg åt denna riktning”.

Vidare skickade Öcalan hälsningar till alla som tänker delta i firandet av hans födelsedag i Amara och framförde att träd kan planteras i Amara och Cudi under hans sextioårsdag. Trädplantering kan ske överallt, i varje by, fortsatte han och skickade följande meddelande till alla som planerar att delta i firandet i Amara:

”Det här firandet är Mahir Cayans, Deniz Gezmis och kampens sextionde årsdag. Firandet utgör beviset på att de fortfarande lever och aldrig dött. Det kurdiska folket har nått en viktig fas i sin frihetskamp. Jag skickar hälsningar till dem alla”.

Det finns ett tillstånd av svep i nordvästra Kurdistan I sitt uttalande berörde Öcalan även tillståndet av svep över kurderna och framförde att svepet var i en skrämmande omfattning. Öcalan framförde att svepet över APK och Islam avslutats helt, men att den fortsätter föras mot kurder och socialister. Öcalan underströk även att det finns ett tillstånd av svep i nordvästra Kurdistan och framförde att svepet och förtrycket mot kurderna funnits sedan Republikens begynnelse. Han framförde att det skett omfattande händelser i området sedan 1946 och gav följande upplysningar:

”Det finns en ideologisk hegemoni. De grundade en ideologisk hegemoni överallt mot kommunismens påstådda fara. Under den här tiden skapade de ett stort svep över Turkiet och under 1950 utvidgade de svepet ytterligare. Året då Turkes åkte till USA var 1952. Under den här tiden utförde de ett stort svep mot kurderna. Parallellt med svepet startade de en kanal åt Barzani samt en åt Talabani och ville föra kurderna i riktning mot dessa kanaler. Svepet och likvidationen över de personer som inte tog plats i denna riktning utökades ytterligare. ’Antingen tar ni plats här eller så likvideras ni’ framhärdade de. Svepet över kurderna är i en hemsk omfattning och har haft allvarliga konsekvenser. De skapade även ett stort svep över socialisterna. Mahir Cayan och Deniz Gezmis var under svep. Mahir hade insett detta men kunde inte lösa problemet. Deras styrka räckte inte till och deras tillvaro tillät ingen lösning”.

Kapitalismen kan inte vara social, kapitalismen kan inte vara human

Öcalan framförde att denna inställning utvecklats i ledning av Storbritannien och USA, som under 1980-talet tillsammans med välfärdspartiet uppdelade svepet över Islam och i samband med AK-partiet upplöste den helt, men att svepet över kurderna och socialisterna däremot fortsätter. ”Idag talas det om att avlägsna svepet över kurder från USA:s håll”, fortsatte Öcalan och markerade betydelsen av att fatta förberedande beslut som inrymmer åtgärder, organisation och kamp inför den här situationen. Öcalan upplyste vidare att kapitalismen svept över och köpt alla och vädjade följande till socialister:

”I 500 år har kapitalismen avsiktligt vållat skada på alla olika håll, från kvinnan till naturen. KAPITALISMEN KAN INTE VARA SOCIAL, KAPITALISMEN KAN INTE VARA HUMAN. Alla bör inse detta faktum. Jag vet i vilken grad och hur kapitalismen kunnat utnyttja alla, förutom Marxismen. Genom svepet över mig vet jag hur kapitalismen svept över människor. För närvarande kommer G-20 toppmötet att hålla sammanträde i London. De framför att de kommer att sammanträda för att lösa vissa företeelser. Men något sådant är inte möjligt. De kommer inte att kunna lösa något utan tvärtom förvärra situationen. De kommer att fördjupa exploateringen. Kapitalismen i sig är ett krissystem. Kris, är kapitalismens natur. Finns det någon arbetare som inte gett vika för lön? Det finns ingen. Jag säger inte att Marx inte löste kapitalismen. Han löste den utmärkt och utförde en noggrann analys. Men Marx har ingen politik mot kapitalismen, han hade ingen politiskt strategi och metod i hur kampen mot kapitalismen borde drivas. Han utvecklade inte ovannämnda faktum i sina teser. Lenin riktar sig mot herravälde. Både Marx och Lenin belyser enbart en del av skeendet inom det kapitalistiska systemet. Hos mig är alla faktorer, makt, politisk kamp, ekonomi, kvinnan, miljön, systemet bundna till varandra. Ni kan inte bortse från något eller några av dessa ovannämnda faktorer. Det är detta faktum som ej uppfattas av socialisterna. Deras privata liv, ekonomi och politiska kamp är inte bundna till varandra utan åtskilda”.

Svepet över världens ideologier och väpnade konflikter går mot sitt slut Öcalan framförde att om socialisterna inte förstår hur svepet realiseras och genomförs kommer de inte att lyckas i kampen mot kapitalismen. Öcalan framförde vidare att Storbritannien och USA utförde svep mot honom och förde honom till Imrali. Han framförde att svepet över världens ideologier och väpnade konflikter idag går mot sitt slut och belyste följande faktum:

”USA kommer att pröva nya metoder. De har dragit tillbaka sitt krigssvep och stöd till Gladio-underrättelsetjänsten i Turkiet. Detta faktum behöver inses. USA står inte längre bakom Gladio-underrättelsetjänsten och utan USA:s stöd kan den inte fortleva. Underrättelsetjänsten i Turkiet kommer att återskapas på nytt, den kommer att alstras i en ny form. Underrättelsetjänsten har inget slut och den kommer aldrig att avvecklas. Den 5 november, under Erdogan-Bush mötet, meddelade Bush att ’PKK är vår gemensamma fiende’, men uppgav att de inte längre tänker stödja avrättningarna utan rättegång. Av denna anledning går vi mot en epok utan sådana avrättningar. Under den här epoken måste alla arbeta i större omfattning. Detta innebär att svepet över kurderna kommer att avlägsnas. Skedet för avrättningar utan rättegång har nått sitt slut. I samband med Ergenekons likvidation kommer dessa avrättningar att upphöra. Detta ger ett intryck av att en mer demokratisk och lagbunden stat skapas. Vi går in i en ny tidsepok. Denna händelse, under denna epok kommer att innebära att nya förändringar och skeenden äger rum i likhet med den franska revolutionen 1789 och Oktoberrevolutionen 1917. De två revolutionerna innebar stora förändringar och skeenden för alla samhällen under dessa tidsepoker. Fundamenten för dessa ändamål är lämpliga. Anatolien och Mellanöstern kan sammanbinda dessa ändamål".

Turkiet kommer att speglas av två olika policy

Under mötet med sina advokater framförde Öcalan att Turkiet kommer att speglas av två policy inom den närmaste tiden. Den ena policyn är Ergenekons utsträckta civilpolitik och den andra är en ny form av organisation.

”Ergenekons utsträckta civilpolitik består av Bahceli och Baykal som är den gamla Ergenekon organisationens efterträdare, de är Ergenekons civila utsträckning. Allesammans är de involverade i denna organisation. De kommer även att forma en ny och specifik politik i Turkiet. Det är en ny form av organisering som kommer att formas efter andra medel. Jag förmodar att AKP är i panik efter valet. AKP kommer hädanefter att upplösas ytterligare och kan även nå en omedelbar upplösning. Under den här tiden kommer även USA att överge och helt avstå från den ”milda” islamismen. De tidigare förespråkarna och parterna som agerade illigalt med kopplingar till den ”djupa staten”, anknuten till den turkiska generalstaben och den turkiska regeringen kommer att likvideras i Turkiet och istället kommer experter och intellektuella att ta roll. Staten kommer att inta en organisationsroll, vars syfte enbart är att vägleda. Med stor sannolikhet kommer den nya formationen och organisationen att efterlikna EU:s former och strukturer. I Turkiet kommer detta däremot att ta form i en annorlunda skepnad. Av denna anledning bör både kurder och socialister förbereda sig inför detta nya faktum och organisera sig".

En omfattande organisering för att föra folkslagen i Turkiet och Mellanöstern närmare varandra

”Det kan färdas mot en omfattande organisering för att föra folkslagen i Turkiet och Mellanöstern närmare varandra. Den plattform, som ska skapas i detta syfte, bör ha som mål att omfatta alla, från Kaukasus till Mellanöstern. Turkiet är en lämplig plats för detta. Anatolien kan spela en central roll i denna formation. Jag avser inte enbart Anatolia, även om dessa landområden kan inta en ledande roll. Alla individer och parter som är för rättigheter, rättvisa, demokrati och frihet bör synnerligen inta en stor plats i denna kamp för demokrati. Jag vädjar till alla individer och parter att tillsammans ta del i denna principiella ram. Om de kan uppnå detta kommer vägen mot demokrati att öppnas ytterligare. Mahir, Deniz och andra kamrater var renhjärtade. Igår var Mahirs bortgångs årsdag. Jag säger detta öppet, jag inspirerades av dem och den dagen svor jag ed på att aldrig låta deras blod gå i spillran”.

Kurder och socialister måste utvärdera den här nya epoken noggrant utifrån demokratiseringsprocessen Öcalan framförde vidare att om Turkiet går mot en lagstiftande, demokratisk, och social stat, kommer även PKK att ta sig an uppgifter som faller på dess lott. Han underströk även betydelsen av att utvärdera den här nya epoken noggrant utifrån demokratiseringsprocessen och angav följande:

”Även de demokratiska rörelserna i Turkiet bör utvärdera den här epoken väl. Det bör anordnas möten och diskussioner överallt. Mitt syfte är ej enbart att man skall se och analysera företeelserna ur ett teoretiskt perspektiv. Det bör även vidtas praktiska åtgärder i form av organisations- och åtgärdsplaner som omfattar samhällets alla delar. Jag uppfattar historiens herravälde som artärer. Den accepterar inte något tomrum i sig någonstans. Om tomrum skapas går livet mot sitt slut. I samhällen fylls herraväldets tomrum omedelbart. Om denna tomrum i Turkiet inte utvärderas noggrant av kurderna och demokratiska rörelser kommer äldre Ergenekon-anhängare, CHP och MHP att fylla dessa tomrum”.

Kurd.se