onsdag 4 april 2018

Demokratisk socialism II


Socialism är en dröm om en samhällsordning där arbetets och produktionens tvång och orättvisor är utplånade, där produktionens överskott fördelas enlig principen ”till var och en efter hens behov av var och efter förmåga”. 

I det tänkta socialistiska samhället råder fullständig ekonomisk, social och kulturell jämlikhet, rättvisa och demokrati. Klasser och hierarkier finns inte längre.
Motsättningarna mellan kapital och arbete är upphävda, löntagarna är befriade från lönearbetets tvång. Vinstmotivet och konkurrensen som drivkraft för produktionen är ersatta av samarbete. Ingen är fattig och ingen är rik. Ingen enskild äger eller bestämmer över produktionen utan produktionsresurserna är gemensam egendom. Största möjliga individuella frihet råder.

Socialism är samtidigt en politisk ideologi som, med olika medel, syftar till att nå detta tänkta framtida samhälle.
Somliga socialister anser att det socialistiska samhället kan uppnås genom att arbetarklassen, med statens hjälp, övertar produktionsmedlen. (Kommunister) Andra menar att övertagandet bör ske underifrån utan statens hjälp. (Syndikalister) Somliga vill göra övertagandet med demokratiska medel och metoder (Socialdemokrater) medan andra kan tänka sig att använda våld om så behövs (Leninister och bolsjeviker). En del vill ”störta” kapitalismen och bygga socialismen på kapitalismens ruiner. (Anarkister)
För att nå det socialistiska samhället måste politiken således göra kraftiga ingrepp i kapitalismen och marknadsekonomin.
Alla försök att upprätta drömmen om socialism i verklighetens kapitalism har dock misslyckats.
Därför är socialismen fortfarande en dröm, en utopi.

Till skillnad från den socialistiska drömmen lever vi nämligen i en kapitalistisk världsordning som är den rådande ekonomiska, sociala och kulturella verkligheten.
I kapitalismen ägs kapital och produktionsresurser av enskalda personer, produktionens drivkraft är kapitalistens strävan efter vinst. Produktionen utvecklas både i konkurrens och med monopol. Ojämlikhet är en förutsättning för samhällsutvecklingen. Lönearbetet är grunden för kapitaltillväxt.
Kapitalismen skapar tillväxt men innebär samtidigt exploatering av människor och natur.

Liberalismen är en ideologi som i sin ”rena extrema form” (t.ex. Mises) anser att politiken inte ska röra kapitalismens och marknadernas utveckling utan låta dessa vara fria från all inblandning. Därigenom gynnas en ekonomisk, social och kulturell utveckling som visserligen skapar orättvisor och exploatering men på sikt kommer att gynna flertalet.
Med en renodlad liberal politik uppstår dock ekonomiska, sociala och kulturella klyftor mellan människor, hierarkier förstärks, exploatering av människor och natur sker utan hinder, ekonomiska kriser skapar fattigdom för många.

Socialdemokratin och andra socialliberaler vill göra sådana förändringar i kapitalismen som kan genomföras på demokratisk väg och som skapar välfärd för flertalet och i största möjliga mån öka eller behålla individens frihet. Till skillnad från extremliberaler kan socialliberaler tänka sig att politiken griper in i kapitalismen för att rätta till där människor drabbas och råkar illa ut.

Många socialdemokrater brukar hänvisa till Olof Palme som i det kända talet inför SSU:s kongress 1964 sa att han var "demokratisk socialist” och att "socialismen är en frihetsrörelse" vars mål är "frihet för den enskilda människan att utveckla sin egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar".

Han menade att detta bejakande av individualismen går hand i hand med en investering i den gemensamma, offentliga sektorn. Tanken var att skapa "en samhällsorganisation som effektivt kan tjäna människorna". "Frihet", argumenterade Palme, "når vi inte mot samhället utan till väsentlig del genom samhället".
"Socialism" var enligt Palme, med andra ord, något som hade väldigt lite att göra med ingrepp i kapitalismen och marknadsekonomin men desto mer med en politik som mer kan betecknas som socialliberal.1 kommentar:

fjellis sa...

Man kan stapla önskedrömmar ovanpå varandra så länge man inte analyserar om det finns varandra uteslutande önskningar.

Jag tror att individuell frihet har svårt att samsas med absolut jämlikhet. Vi människor är olika. Försök att göra oss mer jämlika kommer alltid att innebära begränsningar av den individuella friheten om vi med jämlika bland annat menar lika ekonomiska resurser. Handlar jämlikhet istället bara om sådant som att alla ska ha rätt att driva en blogg eller att alla ska vara lika inför lagen då blir det inga problem.

Ett samhälle utan konkurrens kommer inte att överleva. Det är genom evolution vi överlever. Utan konkurrens ingen evolution och då blir samhället väldigt ömtåligt.
Det går inte att ersätta evolutionen med samarbete. Evolutionen kräver utslagning. Framtiden är inte förutsägbar. Vi måste hela tiden pröva olika alternativ samtidigt så att vi tillräckligt snabbt kan anpassa samhället till nya förutsättningar.

Vart tar politikerna vägen i det tänkta drömsamhället? Politiker är människor de också. Precis som kapitalister kommer de att kämpa för att behålla sin makt och sina privilegier. Politikerna kommer aldrig att avskaffa sig själva om vi inte tvingar dem och vilka ska leda den kampen, demokratiska socialister? Det går ju inte eftersom demokratiska socialister genom politiken vill utöva så mycket makt.

Det hjälper inte att sätta ett "demokratisk" framför socialismen, den kan inte fungera för den innehåller för många varandra uteslutande mål.

Att socialismen överlever som idé tror jag beror på att den fyller ett existentiellt behov, på liknande sätt som religioner gör. Detta behov är på riktigt, det kan vi inte få bort med politik. Därför är det lika viktigt att hålla socialismen, demokratisk eller inte, borta från den politiska makten som det är att hålla religioner borta från den politiska makten.