lördag 21 maj 2016

Sveriges Radikalsocialistiska Folkparti, SRF.Sedan jag publicerat Frihetsliberalernas partiprogram  har jag blivit uppvaktad av ett nybildat parti på vänsterkanten som kräver att jag, i rättvisans namn, publicerar även deras program.
Partiet har bildats som ett alternativ till socialliberala partier som socialdemokraterna och vänsterpartiet samt till borgerliga ”vänsterpartier” som Socialistiska partiet och Sveriges kommunistka parti.
Som den gode socialliberal jag är kan jag inte neka dem detta även om jag inte sympatiserar med allt i programmet och absolut inte, som Voltaire, är beredd att dö för partiets rätt att hävda sitt program.

Men här är alltså SRF:s program:
-        Förstaliga produktionen (Kapital, fabriker, maskiner, fastigheter, transportväsende, energi) samt privata kapital och egendomar, överstigande värdet av tolv årslöner för en industriarbetare.
-        All verksamhet inom välfärden som skola, vård och omsorg förstatligas och läggs i hela folkets händer.
-        Förstatliga banker, finansbolag och försäkringsbolag.
-        Inrätta en statlig investeringsbank, med regionala och lokala kontor som beslutar om lån, investeringar och kapitalplaceringar för hela samhället.
-        Skatt på löner slopas men kapital och företagsvinster ska beskattas till femtio procent
-        Privata företag tillåts, men kooperativ och föreningsdriven verksamhet får särskilda skattelättnader.
-        Företagsvinster ska  återgå i företagets verksamhet eller till nyinvesteringar.
-        Sänk veckoarbetstiden till 30 timmar för alla löntagare.
-        Avskaffa fattigdom och arbetslöshet.
-        Avskaffa arvsrätten. Alla behållningar från dödsbon övergår till staten.
-        Samhället delas in i ”Fyler” med 1000 samhällsmedborgare i varje; indelade efter medborgarens bostad och/eller arbetsplats. Varje ”Fyle” ingår i en ”Perichori” som består av valda representanter för 1000 Fyler. Varje ”Perichori” nominerar och väljer representanter till folkriksdagen.
-        Folkriksdagen nomineras på arbetsplatserna vart femte år. Folkriksdagen är landets högsta beslutande organ.
-        Ingen makthavare i organisation, offentlig eller privat ställning, får ha en inkomst högre än tre gånger medelinkomsten för en löntagare.
-        Inför socialism som obligatoriskt studieämne från tredje årskursen i folkskolan, och marxism i gymnasiet. Slopa religionsundervisningen.
-        Konkurrens, vinster och profit blir inte längre grunden för företagande och investeringar. Folkets behov är avgörande.
-        Marknaderna ersätts av planekonomi för vilken folkriksdagen ställer upp riktlinjer utifrån krav och beslut som fattats i ”Fyler”, Perichori”.
-        Alla politiska förslag kanalisera från folket via ”Fyler”, Perichori” till Folkriksdagen där beslut fattas. Folkriksdagens beslut är sedan bindande för alla.
-        Hårdare straff för arbetsmiljöbrott, miljöbrott, ekonomisk brottslighet, skattefiffel och brott mot samhället.
-        Förbjud exploatering av miljö, människor och djur.
-        Fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män.
-        Ökade bidrag till sjuka och arbetsoförmögna.
-        Av var och en efter förmåga till var och en efter behov.
-        Avskaffa kungahuset.
-        Krossa kapitalismen.

6 kommentarer:

Leif sa...

Egendomligt med ett vänsterparti som inte vill beskatta bostadsförmögenheter och höja fastighetsskatten. De skulle kunna samarbeta med KD och M vad gäller bostadspolitiken.

Mario Matteoni sa...

Nu har du läst slarvigt igen!
Partiet vill ju förstatliga all kapitalegendom som överstiger 12 industriarbetarlöner,
d.v.s. 302 196 kronor x 12 = 3 626 352:-
Ett förstatligande betyder ju 100 procent i skatt.

Jonny sa...

Nej Mario, detta är inte radikala socialister, de hittar du i Pol Pot partiet.

Leif sa...

Men det innebär ju att en bostad med marknadsvärde mindre än 3,6 miljoner blir helt skattebefriad. Någon fastighetsskatt verkar ju SRF likt Magdalena Andersson inte vilja ha.

Alexander Forselius sa...

Bra min dröm!

Alexander Forselius sa...

Bra min dröm!