tisdag 14 april 2020

Alla som vill rädda jorden – organisera er!


Om jorden framtid ska kunna räddas hjälper det inte att vi, var och en för sig, ”ändrar livsstil”.
Det är bara i solidarisk samverkan och gemensamt som världens folk kan åstadkomma förändringar.

Och politikerna behöver inte upplysas ytterligare. De vet redan vad som krävs.
Det är inte kunskaper som fattas. Forskningen talar entydigt om att vi måste skapa nya förutsättningar. Internationella institutioner som FN:s miljöprogram och EU:s miljöarbete strävar åt samma håll.
De gröna partierna är redan nu med i olika regeringar och påverkar politiken. Andra politiska organisationer har mer eller mindre antagit miljöprogram.
Fackföreningar, företag, politiska organisationer börjar också inrikta sitt arbete för att rädda vår jord.

Men vad som krävs är ingen lätt promenad. De globala ekonomiska, sociala och kulturella strukturerna måste förändras i grunden. Alltså:
Gärna vinster men utan exploatering av människor och natur. Den enskilda äganderätten är en av de viktigaste rättsprinciperna. Men i dagens globala värld finns enskild egendom ofta i ett ekonomiskt och socialt sammanhang. Egendomsrätten måste modifieras för ett allmänintresse.

Här är olika föreningar och ideella organisationer, som arbetar med miljöfrågor.

Fairtrade är en paraplyorganisation för de olika Rättvisemärkningarna som finns i världen. Fair Trade Labeling Organisation (FLO) är det internationella kontrollorgan som samordnar kriterierna för rättvisemärkningen i flera länder. 
SvenskaNaturskyddsföreningen, Sveriges största miljö- och naturorganisation. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är deras drivkraft. 
Klimaktion bildades 2008 är politiskt och religiöst obundna och baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk. 
Friends of the EarthInternational arbetar för en fredlig och hållbar värld baserad på samhällen som lever i harmoni med naturen ett samhälle av inbördes beroende människor som lever i värdighet, helhet och uppfyllande där rättvisa och mänskliga och människors rättigheter realiseras. ”Detta kommer att vara ett samhälle som bygger på människors suveränitet och deltagande. Det kommer att grundas på social, ekonomisk, köns- och miljömässig rättvisa och vara fri från alla former av dominans och exploatering, såsom nyliberalism, företagens globalisering, nykolonialism och militarism.” 
Amazon Watch är en ideell organisation som grundades 1996 för att skydda regnskogen och främja urfolks rättigheter i Amazonasbassängen. De samarbetar med inhemska och miljöorganisationer i kampanjer för mänskliga rättigheter, företagsansvar och bevarande av Amasons ekologiska system. 
Fair Trade Center, En ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel. De vill visa att du påverkar förhållandena där varor produceras genom hur du handlar. 
Fair EnterpriseNetwork, arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar. 
Clean ClothesCampaign, CCC, är en internationell kampanj med fokus på att förbättra arbetsförhållandena inom klädesindustrin i hela världen. 
Fältbiologerna är Sveriges största förening för barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljö. Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening och verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö. 
MiljöförbundentJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. De arbetar med en rad viktiga teman, bland annat klimat, regnskog, privatisering och makten över maten. 
Världsnaturfonden,WWF, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. 
Greenpeace Sverige är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

 

Inga kommentarer: