fredag 27 april 2007

Förnyelse?

Den socialdemokratiska partiledningen har utsett fyra rådslagsgrupper som ska driva partiets framtidsdebatt, inom var sitt område.
De fyra grupperna leds av Thomas Östros och Luciano Astudillo, Jobben,
Carin Jämtin och Stefan Löfven, Välfärden, Margot Wallström och Jan Eliasson, Utrikespolitiken och Ulrica Messing och Annelie Hulthén, Klimat/miljö.
Med andra ord, grupperna leds av representanter för partiledningen.

Jobben, välfärden, utrikespolitiken och miljön är ju inga små skitområden precis.
Ta t.ex. jobben, d.v.s. arbetet, som jag föredrar att kalla det. Arbetet är ju, för att citera partiprogrammet från 2001: ” …grunden för all välfärd och all kultur.”
I själva verket är arbetet grunden och förutsättningen för all utveckling.

Arbetet (jobben) påverkas av och påverkar bl.a.:
Nationellt och internationellt näringsliv, produktion, produktionsresurser, företagsamhet, konkurrens, produktivitet, strukturförändringar, specialisering, ekonomisk differentiering, investeringar, kapitalackumulation, kapitalbildning, vinster och produktionsöverskott, aktiemarknad, energi- och råvarutillgångar, rationaliseringar, omvärldspolitik…
Nationell och internationell handel, världshandeln, valutamarknaderna, konkurrensen…
Nationell och internationell arbetsmarknad, arbetslöshet, utbildning, befolkningsutveckling, konkurrens, löne- och prisutveckling…
Arbetsmiljö, arbetsliv, företagshälsovård, forskning…

Välfärden påverkas av och påverkar:
Arbetet (jobben), skatter, statsbudget, ekonomi, kommunalpolitik, utbildningsbehov, vårdbehov, utslagning, arbetslöshet …


Utrikespolitiken påverkas av och påverkar:
Globaliseringen, nationella och internationella energi- och råvarureserver, terrorism, internationell ojämlikhet, konflikter i omvärlden, internationell kapitalism, världshandeln, internationell konkurrens, världsfattigdomen, andra länders utrikespolitik, multinationella kapitalrörelser, arbetet (jobben) …

Klimat/miljö påverkas av och påverkar
Nationell och internationell energiutveckling, resursslöseri, världsfattigdom,
forskning, arbetena (jobben) …


Efter vad jag kan förstå hänger de fyra områdena samman och påverkar varandra ömsesidigt, liksom med en hel del andra områden. Och allt är ju dessutom beroende av vad som händer i omvärlden.

Kanske vore det därför meningsfullt att tillsätta grupper som diskuterar
- arbetet, produktionen och produktionens överskott och fördelning i en föränderlig värld
- solidaritet och välfärd mellan fattiga och rika i världen
- den globala miljön

Dessa grupper skulle med fördel kunna ledas av partimedlemmar som inte bär ansvar för den hittills förda politiken och som har mer tid för reflektion och diskussion än vad de utsedda partikoryféerna torde ha.

Om man nu menar att rådslagen ska leda till något nytt förstås.

Inga kommentarer: