tisdag 29 mars 2016

Förslag till ett nytt bildningsbegreppSvD har haft en märklig serie under vårvintern där man velat diskutera bildningsbegreppet.
Utgångspunkten är en artikel om bildning av författaren ThomasSteinfeld i vilken han, enligt hans mening, går till rätta med 13 allvarliga missuppfattningar om bildning.
Därefter har tidningen bett ett antal akademiker att lista vad som de anser är nödvändiga kunskaper för bildning på sina respektive specialområde.
Här är mitt förslag:
Den som är bildad har kunskap om samband och sammanhang på många olika mänskliga områden som till exempel historia, kultur, traditioner, samhälle, samlevnad, natur, ekonomi, levnadsförhållanden, lantbruk, arbetsliv och allt annat mänskligt.
Bildningen ligger i att se sambanden och sammanhangen i tillvaron och dra slutsatser utifrån det.
Ingen människa kan uppnå total bildning och i begreppet innefattar också en livshållning inte bara kunskap.
En bildad människa visar tolerans, förståelse, vidsynthet och klokskap i relation till andra människor. Den bildade människan har också förmåga att förmedla en del av sin bildning till andra människor.
För att du ska kunna vara bildad krävs att du är nyfiken, att du ständigt vill öka dina kunskaper om världen och människorna, ser alternativa och olika svar på frågor och problem, lär av erfarenhet och tillämpar vad du lärt. Och, som sagt, ser samband och sammanhang.
Inte bara boklig kunskap utan också livserfarenheter ger vidgad bildning.
Utbildning ger inte bildning. En professor är inte nödvändigtvis mer bildad än en svarvare eller städerska.
Det finns inget fast bildningsmått och ingen avgränsad definition av bildningsbegreppet utan det är relativt, individuellt och obegränsat.
Bildning är - på samma sätt som frihet, demokrati, godhet - relativ i tid och rum och ständigt föränderlig.
Man kan alltså inte lista vad som ingår i bildningsbegreppet eller vilka människor som är mest bildade.
En människas bildning framgår inte hur mycket data eller hur många romaner hon kan räkna upp som hon har läst utan från hennes levnadspraktik.
Här är SvD:s enfaldiga listor, som jag utgår ifrån inte är allvarligt menade som någon slag kanon utan som en tankelek. Men i alla fall:
Litteratur 

Med tanke på SvD:s presentation av bildningsbegreppet vore nog en diskussion om ett modernt bildningsbegrepp nödvändig.

6 kommentarer:

Leif sa...

Enligt min mening bör man skilja på generell bildning och yrkes-/tjänsterelaterad bildning. Den förra är den man främst använder sig av som privatperson medan senare är den som man använder sig av i sitt dagliga arbete och det som till syvende och sist genererar den produktivitet som bär upp landet. Det är därför som fokus på de migranter som kommer hit bör ligga på deras yrkes-/tjänsterelaterade bildning så vederbörande snabbt kommer i arbete och blir produktiva individer som genererar ett ekonomiskt överskott som täcker mer än deras egna och den egna familjens kostnader.

Nils Persson sa...

"Utbildning ger inte bildning"

Intressant. Så om jag lär mig om Shakespeare i skolan blir jag inte mer bildad, men om jag lär mig om Shakespeare utanför skolan så blir jag mer bildad?


Mario Matteoni sa...

Det spelar ingen roll var du har lärt dig om Shakespeare du blir inte mer bildad för det. Men du kanske ökar dina kunskaper. Rätt tillämpade kan kunskaperna bidra till din bildning.

Nils Persson sa...

Om man inte blir bildad av att kunna saker, som tex Shakespeare, innebär det ju automatiskt att man inte är obildad om man inte vet vem Shakespeare är, och det går verkligen emot hur ordet används idag av alla andra. Man kan inte definiera om ord hursomhelst, då kan man inte prata med varandra (Slaveri är Frihet)

Jag förstår att du vill definiera fattiga som bildade i din socialistiska grundsyn, men då får du nog använda ett annat ord som inte redan är upptagen.

Mario Matteoni sa...

Du verkar inte ha läst mitt inlägg. Och inte Thomas Steinfelds artikel.
Och knappast Madelaine Levy´s uppmaning ”Låt oss skapa ett modernt bildningsideal”.
Det verkar en smula obildat att då ge sig in i debatten.
Bildning kräver vidsynthet. Sen kan man ha läst hur mycket Sheakspeare som helst.
Om läsningen inte lett till vidsynthet så kan man visserligen en djävla massa om Sheakspeare (om man inte glömt vad man läst) men knappast uppnått bildning.
Och bildning har inget med att göra om man är fattig eller rik.
Trångsynthet är motsatsen till bildning.
Ordet bildning har aldrig haft en avgränsad betydelse som du tror och jag har ingen socialistisk grunduppfattning i den meningen som du pådyvlar mig.

Jonny sa...

Varför omdefiniera ord a'la 1984's anda, så väl speglat av Orwell ?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildning

"Bildning är den utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i viss litteratur".
"En bildad person är inte enbart allmänbildad eller utbildad, utan även kultiverad och civiliserad."

Du får väl hitta på nya ord för de begrepp du vill hitta på.