onsdag 28 november 2012

Förslaget till partiprogram VTill programkommissionen

Partiprogrammet bör
·         * betona tillvarons föränderlighet
·         * slå fast att partiet vill skapa och utveckla det öppna samhället

Förslag till skrivning:

Allt i den föränderliga tillvaron hänger samman och påverkar vartannat.
Ingen människa är sig själv nog. Individens utveckling hänger ihop och påverkas av andra människor. Individens står alltid i olika relationer till sin omgivning, i en växelvis påverkan. Vi blir alla till genom växelspel med andra. Människan är en social varelse.

Ingen rörelse har en given eller oföränderlig riktning. Varje rörelse påverkas av motstånd och krafter i omgivningen. Och påverkar i sin tur omgivningen.
Maktförhållanden, hierarkier och intressen är inte statiska, de förändras i en process där verkan och motverkan ömsesidigt betingar varandra.
I bedömningen av samhällsförändringar och i strategier för framtiden bör politiker vara medvetna om denna föränderlighetens dynamik och inte fastna i statiskt eller enkelriktat tänkande.
En demokrati kräver att samhället och dess institutioner är öppna och tillgängligt för alla.
Idéerna som påverkar samhällsförändringarna får inte bygga på slutna tankesystem eller på uppfattningen om att det endast finns en sanning. Samhällets ledare måste ständigt vara beredda på att ompröva sina ståndpunkter eller att lämna sin plats i ledningen.
Sveriges demokratiska och parlamentariska författning är en formell garanti för demokrati och öppenhet. Men även denna bör anpassas till nya krav och förutsättningar.
Ingenting är orubbligt.


Samhället ska garantera organisationsfriheten som innebär att staten, myndigheter, företag eller organisationer inte kan hindra sammanslutningar och organisationer att bildas eller verka. Myndigheter eller kapitalintressen ska inte kunna styra organisationernas verksamhet.
Rätten för allmänheten att avslöja missförhållanden hos myndigheter, företag eller organisationer ska värnas.
Offentlighetsprincipen bör gälla inte bara för myndigheter utan även för de bolag och entreprenörer som fått offentlig verksamhet på entreprenad eller vars verksamhet bekostas av skattemedel. Allmänhetens insyn i dessa företag bör vara densamma som om det vore myndigheten själv som utförde den.


Rätten för envar att lämna och skaffa information är grundläggande för ett öppet samhälle.
I princip ska all information vara fri och tillgänglig för alla. Undantagen och sekretess ska vara definierade och motiverade.
Opinionsbildningen ska vara fri. Lobbyister och andra påtryckningsgrupper ska bedriva sin verksamhet på ett öppet och genomskinligt sätt. Deras ekonomiska satsningar, metoder och budskap ska kunna granskas. Att köpa åsikter ska i princip vara otillåtet.


Myndigheters eller företags avlyssning och registrering av allmänhetens kommunikation ska tillåtas endast i yttersta undantagsfall och ska alltid dokumenteras så att åtgärderna i efterhand kan kontrolleras.
Den personliga integriteten ska värnas. Varken myndigheter eller företag ska kunna kränka denna.


Socialdemokratin vill värna om den enskilda människans frihet oavsett om det är myndigheter, kommersiella krafter eller kapitalintressen som vill begränsa friheterna.

Samhället ska verka för att likriktning inom kulturen begränsas och att mångfalden uppmuntras. Alternativa yttringar och åsikter ska ges generellt stöd för att motverka så väl den politiska som den kommersiella likriktningen och censuren.


Sverige är bara en liten del av världen men ekonomiskt, socialt och kulturellt integrerad i världssamhället. Samhället är inte bara den svenska nationen utan hela världen.
Därför krävs att socialdemokratin tar sitt ansvar för en världsutveckling i enlighet med de socialdemokratiska grundidéerna.
De multinationella företagen och det globala kapitalet känner inga gränser för sin verksamhet. Därför kan inte heller politiken göra halt vid gränserna.
Samverkan bör ske med socialdemokratiska organisationer över hela världen, samt med institutioner och rörelser som verkar i socialdemokratisk anda.
Överallt där storkapitalets intressen exploaterar människor och miljö bör socialdemokratin stödja de krafter som motverkar detta.

När religioner, livsåskådningar och ideologier slås fast som ofelbara dogmer och oantastliga sanningar blir de människofientliga.
Socialdemokratin försvarar det öppna samhället.


tisdag 27 november 2012

Förslaget till partiprogram IVTill programkommissionen
·        Partiprogrammet bör 
     * peka på att centralisering och urbanisering är ett resultat av kapitalismen
·        *  förklara kapital- och finanskrisens orsaker och konsekvenser
·        *  markera socialdemokratins alternativ till den nyliberala ekonomiska teorin

Förslag till skrivning
Kapitalismens ekonomiska krafter har under århundraden också tvingat fram en långtgående centralisering och kollektivisering som utarmat landsbygder och förtätat städerna.
Samtidigt som den kapitalistiska ordningen skapar tillväxt skapar den också ekonomiska klyftor mellan rika och fattiga. Klyftorna skapar nya motsättningar mellan grupper av människor.
Kapitalets makt måste därför balanseras och regleras av demokratiska och samhälleliga institutioner som hindrar eller begränsar de hämmande och nedbrytande krafterna.
Socialdemokratin verkar för att minska de ekonomiska-, sociala- och kulturella klyftorna mellan medborgarna och mellan olika regioner. Socialdemokratin vill hindra alla sorts makthavare att missbruka sin makt.

Marknadsekonomin är lika gammal som den arbetande människan. Den är nödvändig för utvecklingen men samtidigt kan marknadskrafterna i en kapitalistisk världsordning vara av ondo.
Allt mer i tillvaron värderas i pengar och utsätts för kommersiella intressen och profit. Begreppet ”värde” har blivit synonymt med pris eller marknadsvärde. Man talar om värde men menar pris. Idag värderas nästan allt i pengar och priser.

Men alla värden kan inte prissättas. Kärlek, vänskap, sammanhållning, miljö, arbetsglädje, kreativitet, hälsa, bildning, utbildning, konstnärligt skapande, framtidstro, omvårdnad, kort sagt, mänskliga värden, kan aldrig bli profitabla utan att de verkliga värdena samtidigt förloras.
Socialdemokratin vill försvara de mänskliga värdena framför värderingar i pengar.
Miljö, människor och människors välfärd ska inte kunna köpas för pengar. Pris och värde är inte samma sak.
De dogmatiska liberalerna utgår från att de ekonomiska grundprinciper som filosofer och ekonomer under 1700- och 1800-talen utvecklade, ständigt gäller. Det leder till att tänkandet inte anpassats till den föränderliga verkligheten.
Matematiska och teoretiska ekonomiska modeller har därför fått ersätta historiska erfarenheter som vägledning för samhällsbygget.
De dogmatiska socialisterna har å sin sida heller inte anpassat sina analyser av verkligheten efter förändringarna. Det leder till att de har svårigheter att orientera sig i tillvaron och hemfaller åt konspirationsteorier och ödesmystik.
De konservativa vägrar att inse att världen förändras och håller sig krampaktigt kvar vid det som var eller är.

Socialdemokratin är det föränderliga samhällets rörelse och utvecklare.
Socialdemokratin vill bygga ett samhälle som anpassas till förändringar i människans levnadsvillkor och inriktas på att möta framtidens problem och utmaningar.

Fler förslag följer.

Dagens Arena

måndag 26 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IIIPartiprogrammet bör peka på
·         * att dagens ekonomiska kris beror på strukturella fel i den rådande världsordningen
·         * kapital- och finanskrisens orsaker och konsekvenser
·         * att kapitalisterna inte längre förmår förse arbetet och produktionen med kapital

Förslag till skrivning

Kapital- och finansmarknadens uppgift är att förse produktionen med nödvändiga krediter och kapital och styra produktionsöverskottet till utvecklingsbara produktionsområden.

Kapital- och finansmarknaden har emellertid slutat att fungera på det sättet.  Problemet är att finansmarknaden förlorat kontakten med den underliggande produktiva ekonomin. Den har i stället blivit en global börs för placerare av skuldsedlar som räknas som ”värden” och tillgångar. Varje byte av skuldsedel ökar ”värdet” (priset) på den och skulderna växer. Bara i ”bokföringen” ser det ut som om det är ”värdet” som ökar.
Hela finansmarknaden är en marknad för skulder som ständigt byter ägare och där alla är skyldiga alla. Nationerna är skyldiga bankerna som är skyldig sina insättare som har skatteskulder till staten som har skulder till pensionsfonder …
Krediter är sunt och nödvändigt inslag i ekonomin men här handlar det inte om friska lån utan om icke existerande ”värden” och siffror i en komplicerat spel med inbillade pengar och löften som inte kan infrias.
Klyftan mellan den allt mer upphaussade finansmarknaden och den underliggande produktionen ökar till en växande bubbla. Allt liknar ett pyramidspel med en kamp mot tiden. Det gäller för spelarna att ta hem vinsterna först. Vid ett givet tillfälle spricker bubblan och krisen är ett faktum.
Sådana kriser har uppstått regelbundet inom kapitalismen under två hundra år.

Socialdemokratin verkar för att demokratiskt styrda överstatliga institutioner får möjlighet att påverka finans- och kapitalmarknaderna i syfte att dämpa de kapitalistiska kriserna och skydda oskyldiga från att betala för kapitalägarnas misstag.

Fler förslag följer.

söndag 25 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IISocialdemokratin är ett socialliberalt vänsterparti som är kritiskt mot nyliberalernas slappa accepterande av kapitalismens odemokratiska, destruktiva och hämmande krafter.
Mot nyliberalernas låtgåpolitik vill socialdemokratin verka för en mänskligare värld fri från ohämmad exploatering av människa och miljö.
Borgerlighetens ideologi och politiska praktik innebär accepterande av den kapitalistiska världsordningens skrivna och oskrivna lagar.
Socialdemokratin utgår ifrån att det går att förändra denna världsordning för att uppnå en mänskligare värld.
Ytterst är det alltså inte bara de borgerliga partierna utan även kapitalismens destruktiva krafter som är socialdemokratins motståndare.

Remissförslaget till partiprogram förklarar kapitalismen på ett ytligt och ohistoriskt sätt. I förslaget upplyses vi kortfattat om att partiet är ”antikapitalistiskt”.
Vad detta betyder förklaras inte. Vill partiet avskaffa kapitalismen och ersätta kapitalismen med en annan ordning? I så fall vilken och hur ska detta gå till?
Är det egentligen inte så att partiet vill reformera och humanisera kapitalismen, den rådande världsordningen?

Partiprogrammet bör
·         * utveckla och förklara kapitalismens historiska bakgrund och dess natur
·       *   förklara kapitalismens dominerande roll i världsekonomin
·      *    tydligare skilja på ”kapitalism” och ”marknadsekonomi”
·        *  peka på hierarkierna i dagens samhälle
Förslag till skrivning
Människors arbete och produktion skapar ekonomiskt, socialt och kulturellt överskott.
Människors arbete, hennes utvinnande av naturresurser och utvecklande av energi och teknik är förutsättning för all utveckling.
Dessa utvecklingsresurser samordnas i olika produktionsföretag och administreras av tjänste- och serviceföretag, handels- och transportföretag, samhällsinstitutioner och organisationer samt tusentals andra mänskliga strävanden.
Alla dessa företag förvandlar arbetet till produktionsöverskott.
Det har alltid varit nödvändigt att samla och koncentrera produktionsöverskottet till produktiva verksamheter för att öka tillväxten. I alla tider har makthavare ansett sig utvalda till denna uppgift och har funnit på metoder för att samla överskottet från de producerande klassernas arbete.
Inom den rådande kapitalistiska världsordningen har uppgiften övertagits av kapitalister som betraktat kapitalet som sin privata egendom.
Denna kapitalistiska ordning, som vuxit fram under årtusenden,
är i dag världsomfattande.
Den kapitalistiska världsordningen innebär att en allt större del av arbetet i världen sker i form av lönearbete, även om slaveri och feodala ordningar ännu förekommer.
Löntagarnas enda egendom i produktionen är den egna arbetskraften och löntagarna saknar direkt och enskilt ägande i produktionsresurserna och kapitalet.

Produktionsresurserna – kapital, storföretag, energiresurser, råvarutillgångar, banker m.m. – ägs och styrs av en maktbärande elit.
Kapitalismen har frigjort ekonomiska krafter som skapar materiellt välstånd och ekonomisk tillväxt men har också medfört krig och utrotning av hela folk. Kapitalismen skapar  sociala och ekonomiska klyftor.
Det har alltid, i alla samhällen, funnits hierarkier med makthavare i toppen och med det stora flertalet människor i botten av samhällspyramiden.
Så är det även idag. I toppen finns kapitalägare och andra ekonomiska makthavare med stort inflytande över arbetet och produktionen.
Denna ekonomiska makt balanseras i demokratiska system av den politiska makten.
Basen i denna hierarkiska ordning utgörs av folkets flertal - löntagare , arbetslösa och fattiga.
Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där den hierarkiska ordningen grundas på demokratiska beslut, där maktpositioner inte går i arv och där avståndet mellan makthavare och maktlösa minskas.
Duglighet och arbete, inte arv eller position, ska ge inkomst och makt.
Samhällspositioner och makt ska inte kunna ärvas eller köpas utan ska förvärvas genom duglighet eller arbete.
De medborgare som på olika sätt skapat ökad tillväxt i samhället och större livskvalitet och välfärd för övriga medborgare ska ha möjlighet att öka sina inkomster och sitt kapital.
Fler förslag följer.

Vlt

fredag 23 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IPartiprogrammet bör
·         * medverka till att ge socialdemokratin en tydligare identitet i samklang med dagens politiska verklighet
·       ta tydligare ställning mot å ena sidan de dogmatiska nyliberala idéerna och å andra sidan mot statssocialism och gammal dogmatisk socialism
·        *   markera att socialdemokratin i dag är ett socialliberalt parti med socialistisk idégrund och frihetligt ideal
·         * markera att socialdemokratin är en del av arbetarrörelsen varav den andra är den fackliga rörelsen

Mitt förslag till skrivning
Dagens socialdemokrati bygger på en liberal och demokratiskt socialistisk idétradition.
De frihetliga och demokratiska idéerna, som föddes ur upplysningstiden, har i socialdemokratin fördjupats till att också omfatta idéer om jämlikhet och solidaritet mellan människorna.
Socialdemokratin är ett socialliberalt parti i motsats till den dogmatiska nyliberalismen som låter ekonomiska teorier styra före människors behov. Socialdemokraterna tar också avstånd från en statssocialism som dirigerar och begränsar människans fria utveckling.
Socialdemokratin är frihetsrörelse för de människor som saknar social-, kulturell och ekonomisk makt.
Socialdemokratin är en del av arbetarrörelsen och samverkar med alla demokratiska organisationer och rörelser som verkar för ekonomisk, social och kulturell frihet och jämlikhet.

Fler förslag följer.