torsdag 18 juni 2009

Sossar mot Storebror

Vi som är motståndare till ”storebrorssamhället” hävdar att den personliga integriteten måste skyddas från statens och myndigheternas intrång.
Men till skillnad från liberalerna vänder vi sossar oss även mot kapitalintressenas och marknadsprofitörernas storebrorsfasoner.
Samtidigt kräver vi att den personliga integriteten må hävdas i ett öppet och genomlyst samhälle och i sociala sammanhang.

För min egen del är jag allergisk mot den sorts ”integritet” som är uttryck för asocialitet och extrem egoism. Den som avskärmar sig från det gemensamma och som undandrar sig det sociala ansvaret och demokratins skyldigheter må göra det, men jag har inte så mycket till övers för dem. När ljusskygga individer, ofta iklädda rånarluvor och anonymitet, hävdar ”den personliga integriteten” i demokratin är det falskt. Skattesmitare och andra rufflare har f.ö., med sina handlingar, avhänt sig rätten till integritet från samhället.

Försvaret för den ”personliga integriteten” utgår från en grundsyn om individens frihet och okränkbarhet. Försvaret för den ”personliga integriteten” måste därför grundas på ett försvar för individens intressen gentemot kollektivets. Men samtidigt måste vi kräva av individen att han eller hon uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället.
Det öppna samhället innebär att sekretess inte får ersätta offentlighetsprincipen, hemlighetsmakeri inte får överskugga insyn och öppenhet, snäva intressen inte får hindra de allmänna intressena och begränsning av information inte får hindra möjligheterna till överblick och helhetssyn.

Socialdemokratins kamp för jämlikhet och jämställdhet är en kamp för individernas frihet och för varje människas rätt att utveckla sin egen personlighet. Jämlikhet och jämställdhet syftar inte till nivellering och likriktning, tvärt om.

Tråkigt nog har individens frihet blivit liberalernas signum, nota bene i förhållande till staten och löntagarkollektivet.
Men till skillnad från liberalerna vänder vi sossar oss också mot kapitalintressenas och marknadsprofitörernas strävan efter att övervaka, likrikta, nivellera och kollektivisera.

Det är dags för oss sossar att ställa upp för de individuella friheterna och rättigheterna, och göra det tydligt och beslutsamt.
Socialismens mål är, trots allt, individens frihet. Utan individuell frihet ingen socialism.

Se:
Per Ström, liberal mot storebror,
Sossar mot storebror,

söndag 14 juni 2009

Varför är partiets valstrateger efterblivna?

Arbetslinjen blev poppis i valstrategin först sedan Moderaterna hade vunnit riksdagsvalet på den och en s.k. EU-kritiker placeras som förstanamn på EU-valslistan sedan EU-kritiken klingat av. I förra EU-valet hade det varit smart. I årets val var det dumt eftersom V driver den EU-negativa linjen.

Nu är det också mycket fokus på Mona Sahlin och partiloggan i valpropagandan.
Men det är inte så stor vits med det när logotyperna inte står för ett innehåll som väljarna kan identifiera dem med.
Partiet måste fylla namn och logotype med innehåll och skapa en positiv bild av partiet.
Ett politiskt framåtsyftande innehåll. ”Återtåg” och ”återställare” är usla kampanjbilder i det syftet.
Konstigt att detta ska vara en så hopplös uppgift i ett parti med så många dugliga medlemmar.

Politikerbloggen

lördag 13 juni 2009

Konflikten mellan kollektivets intressen och individens

Det finns alltid en konflikt mellan kollektivets intressen och individens.
Konflikten blottas med FRA-historien och fildelningsfrågan.
Samhällets behov av att övervaka hot mot samhället inkräktar på medborgarnas personliga integritet. Fildelningen sägs hota upphovsrätten.
Det handlar alltså om en grundläggande konflikt som blivit akut genom informationsteknikens utveckling. Internet har förändrat förutsättningarna för vem som ska ha rätt att hämta och lämna information, eftersom möjligheten till nästan obegränsad information, genom Internet, plötsligt blivit allas egendom.
Liberaler har ensidigt försvarat den personliga integriteten och informationsfriheten medan konservativa och statssocialister lika reflexmässigt satt samhällskollektivets intressen före individens.
Men enligt min mening handlar det inte om att välja det ena före det andra, utan att det är nödvändigt att förena de bägge intressena. Den internationella brottsligheten kräver att samhället måste skydda sig genom bevakning av viss trafik på nätet men det måste ske utan att inskränka på Internets frihet. Det handlar om medborgarnas grundläggande rättigheter i IT-samhället.
Här måste socialdemokratin kunna formulera en syntes mellan individens och kollektivets intressen, d.v.s. om ett förhållningssätt till grundkonflikten.
Det kan bara ske efter en fri och öppen debatt. Varför inte på nätet?

Läs mer:
NorrbottensKuriren
AB
Newsmill
SvD

tisdag 9 juni 2009

Internets frihet

Piratpartiet är ett borgerligt enfrågeparti utan sammanhängande samhällssyn.
Men en effekt av att Piratpartiet gick framåt i valet till EU-parlament var att det tydligen räddade oss från att Sverigedemokraterna fick mandat i EU-parlamentet.
En annan blir förhoppningsvis att frågan om Internets frihet får högre tyngd och aktualitet i politiken. Det behövs.

Friheten på Internet är en del av den moderna demokratin och bör försvaras mot angrepp både från staten, politiker, kommersiella intressen och kapitalet.
Frågan är om Piratpartiet förmår att hålla stånd mot de bägge senare.
Om inte, eller oavsett, bör arbetarrörelsen utforma en linje för Internets frihet och hur Internets demokratiska potential bör förvaltas, användas och utvecklas.

Börja gärna genom att öppna till debatt med medlemmarna på nätet.
Valrörelsen visar att det i parti- och valledningen är litet si och så med intresset för detta.
Envägskommunikationen har utgjort huvudmönstret i valet. Uppmaningar, käcka tillrop, och information har ensidigt kommit oss medlemmar till del uppifrån och från centralt håll.
Här finns mycket att utveckla!


DN
AB
Expressen