söndag 22 maj 2016

Sveriges Nationella VälfärdspartiMina publiceringar av partiprogram för nybildade partier verkar ha satt i gång en lavin av partiaktiviteter. Nya partier dyker upp som svampar ur mossan.
Nu har även det nybildade Sveriges Nationella Välfärdsparti propsat på att få sitt program publicerat på min bloggsida.
Partiledningen, som är anonym, säger sig vilja återupprätta den svenska nationen, skapa ordning och reda i politik och ekonomi, samt bygga framtiden på nationell kristen grund.

Sveriges Nationella Välfärdsparti anser att Sverigedemokraterna bjuder ett alltför slappt försvar för den Svenska nationen och det Svenska folket. 
”Vi tar kampen mot främmande inslag i den svenska kulturen”, framhåller man.

OK. Eftersom jag är en god socialliberal låter jag även detta parti framträda på min blogg.
Jag vill emellertid framhålla att jag inte delar partiets ståndpunkter.

Tidigare publicerade partiprogram:
Här återges en förkortad version av Sveriges Nationella Välfärdspartis program:

-        Partiväsendet upphävs. En nationell demokrati införs.
-        Riksdagen ersätts av ett Nationellt Riksråd sammansatt av 133 experter på viktiga samhällsområden: samhällsekonomi, statskunskap, historia, näringsliv, teknik, vetenskap m.m. ”Slut på käbblande politruker och dyra riksdagmän”.
-        Nationellt Riksrådet kan vid behov utse utskott av specialister på olika områden. Utskotten är rådgivande med tidsbegränsade uppgifter.
-        Riksrådet väljer Regering av tolv oförvitliga medborgare utifrån folkets nominering. Omväljs vart sjunde år.
-        Prinsessan Viktoria utses till statsöverhuvud och statsminister samt ordförande för Riksrådet. Kungahuset ges ökade politiska befogenheter. Kungen/drottningen har beslutanderätt i frågor där Nationella riksrådet eller regeringen inte kan uppnå samsyn.
-        Avskaffa arbetsmarknadsparterna och ersätt dessa med en korporativ Arbets- och näringslivskammare med representanter från både arbetsgivare och löntagare. Kammaren fastställer riktlinjer för löner, arbetsliv, arbetsmiljö och stiftar avtal inom arbetsmarknadsområdet. Avtalen ska sammanjämka löntagarnas, arbetsgivarnas och nationens intressen. Om oenighet uppstår inom kammaren avgör kungen/drottningen.
Riksrådet fastställer minimilöner.
-        Fackföreningarna avskaffas. Strejker förbjuds. Första maj blir vardag. Demonstrationer måste ha Riksrådets eller polisens tillstånd.
-        Företagen ska vara privata men statliga stöd kan förekomma om nationen vinner på det.
-        Försvaret och civilförsvaret upprustas och samordnas för nationens väl och överlevnad.
Terroristbekämpningen skärps.
-        Polisen förstärks för att upprätthålla den nationella ordningen.
-        Invandringen regleras utifrån den svenska nationens behov.
-        Familjepolitiken byggs på kärnfamiljen och de traditionella värden och institutioner som fordom gällde.
-        Återinrätta den på kristet protestantisk grund vilande statskyrkan som bör bli samhällsinstitution och låt dess värderingar ligga till grund för kultur och utbildning.
Övriga religioner tillåts att verka men hålls under uppsikt av ett inrättat Etiskt Råd.
-        Låt Svenska Akademien upprätta nationella listor (kulturkanon) över svensk litteratur, musik, drama, film, poesi, konst som bör vara hela folkets egendom. Förbjud kulturella yttringar som kan skada nationens intressen.
-        Bygg, genom samverkan mellan idrottsrörelse och skola, Svensk Ungdom i nationella ungdomsorganisationer för ungdomens fysiska och andliga utveckling i nationell anda.
-        Folkbildningsorganisationerna tas i nationens tjänst och verkar för en moralisk folkupprustning.
-        Historieundervisningen blir nationell och betonar vikten av den svenska nationens roll i världshistorien.
-        Den svenska flaggan hedras och obligatoriska flaggdagar införs.
-        Värna det svenska språket mot främmande inslag. Rensa ut alla ord som inte är svenska eller ersätt dem med svenska.
Svenska Akademien och Institutet för språk och folkminnen får till uppgift att se över språkanvändningen och ge anvisningar för språkrensningen.
-        Användandet av utländska ord där svenska ord finns, beivras.
-        Nedskräpning och skadegörelse i stad och på landsbygd straffas hårt.
-        Skärpta straff för brottslingar. Straffen ska vara kännbara och avskräckande.
-        Nämndemannasystemet avvecklas.
-        Fängelserna ska inte vara någon hotellvistelse. Hård disciplin och övervakning ska råda.
-        Medierna ska spegla den svenska nationens intressen och vara ett led i folkbildning och folkuppfostran.
-        En sund själ i en sund kropp!
-        Upprätta Sverige som nation. Sverige åt svenskarna!
-        Hela Sverige ska leva!


1 kommentar:

Leif sa...

Som miljövän håller jag självklart med om hårda straff för nedskräpning. De verkar ha blivit någon form av folksport hos ett visst klientel i vårt land att slänga skräpet där vederbörande råkar befinna sig även om det skulle finnas en behållare för detta inom några meters avstånd. Polisen verkar inte bry sig eller är underbemannade så de inte kan upprätt hålla lagen vilket leder till att dessa individer kan fortsätta utan risk för påföljd.

Vad gäller det religiösa inslaget i detta parti är det självklart helt förkastligt. I Mellanöstern har vi sett vad religion i kombination med politik kan resultera i och Sverige ska fortsätta vara ett sekulariserat land som främst befolkas av ateister även fortsättningsvis.