söndag 6 mars 2011

V. Ett öppet, demokratiskt samhälle

Jag fortsätter att pröva mina grundvärderingar mot socialdemokratins.
Hur överensstämmer de?
Hur skiljer de sig mot andra politiska grundvärderingar?
Här är mina värderingar, var är socialdemokraternas?

Under det gångna århundradena har liberaler och socialdemokrater, i kamp mot dem som hårdnackat sökte bevara sina politiska och ekonomiska privilegier, banat väg för demokratin. Liberaler och socialdemokrater har under 1900-talet försvarat demokratins principer mot diktaturer och totalitära ideologier.
I dag tycks alla människor i vårt land stå upp för demokratin.
Men demokratin måste ständigt försvaras och utvecklas.

En demokrati kräver att samhället och dess institutioner är öppna och tillgängligt för alla.
Idéerna som styr samhällsförändringarna får inte bygga på slutna tankesystem eller på uppfattningen om att det endast finns en sanning. Samhällets ledare måste ständigt vara beredda på att ompröva sina ståndpunkter eller att lämna sin plats i ledningen.
Sveriges demokratiska och parlamentariska författning är en formell garanti för demokrati och öppenhet. Men även denna bör anpassas till nya krav och förutsättningar.
Ingenting är orubbligt.

De grundlagsfästa medborgerliga rättigheterna som regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska vara övergripande rättigheter och skyldigheter för alla medborgare.
Statsstyret ska grundas på en maktdelning mellan lagstiftande, dömande och verkställande makt.
Kungahuset och successionsordningen ska avskaffas och ersättas av en folkvald regeringschef som inte åtnjuter andra privilegier än statsministern.

Samhället ska garantera organisationsfriheten som innebär att staten, myndigheter, företag eller organisationer inte kan hindra sammanslutningar och organisationer att bildas eller verka. Myndigheter eller kapitalintressen ska inte kunna styra organisationernas verksamhet.
Rätten för allmänheten att avslöja missförhållanden hos myndigheter, företag eller organisationer ska värnas.
Offentlighetsprincipen bör gälla inte bara för myndigheter utan även för de bolag och entreprenörer som fått offentlig verksamhet på entreprenad eller vars verksamhet bekostas av skattemedel. Allmänhetens insyn i dessa företag bör vara densamma som om det vore myndigheten själv som utförde den.

Rätten för envar att lämna och skaffa information är grundläggande för ett öppet samhälle.
I princip ska all information vara fri och tillgänglig för alla. Undantagen och sekretess ska vara definierade.
Opinionsbildningen ska vara fri. Lobbyister och andra påtryckningsgrupper ska bedriva sin verksamhet på ett öppet och genomskinligt sätt. Deras ekonomiska satsningar, metoder och budskap ska kunna granskas. Att köpa åsikter ska i princip vara otillåtet.

Myndigheters eller företags avlyssning och registrering av allmänhetens kommunikation ska tillåtas endast i yttersta undantagsfall och ska alltid dokumenteras så att åtgärderna i efterhand kan kontrolleras.
Den personliga integriteten ska värnas. Varken myndigheter eller företag ska kunna kränka denna.

Socialdemokratin vill värna om den enskilda människans frihet oavsett om det är myndigheter, kommersiella krafter eller kapitalintressen som vill begränsa friheterna.

Samhället ska verka för att likriktning inom kulturen begränsas och att mångfalden uppmuntras. Alternativa yttringar och åsikter ska ges generellt stöd för att motverka så väl den politiska som den kommersiella likriktningen.

Sverige är bara en liten del av världen men ekonomiskt, socialt och kulturellt integrerad i världssamhället. Samhället är inte bara den svenska nationen utan hela världen.
Därför krävs att socialdemokratin tar sitt ansvar för en världsutveckling i enlighet med de socialdemokratiska grundidéerna.
De multinationella företagen och det globala kapitalet känner inga gränser för sin verksamhet. Därför kan inte heller politiken göra halt vid gränserna.
Samverkan bör ske med socialdemokratiska organisationer över hela världen, samt med institutioner och rörelser som verkar i socialdemokratisk anda.
Överallt där storkapitalets intressen exploaterar människor och miljö bör socialdemokratin stödja de krafter som motverkar detta.

Tidigare inlägg i denna serie:
I Så vill jag ha socialdemokratin!
II Är jag fortfarande socialdemokrat?
III Sossarna och jämlikheten.
IV. Socialdemokratin, föränderlighetens rörelse?

Inga kommentarer: