måndag 28 februari 2011

IV. Socialdemokratin, föränderlighetens rörelse?

Jag fortsätter att pröva mina grundvärderingar mot socialdemokratins.
Hur överensstämmer de?
Hur skiljer de sig mot andra politiska grundvärderingar?


Socialdemokratins idéer bygger på tankar från tidigare generationer. Men eftersom allt i tillvaron ständigt förändras, utvecklats och förnyats idéerna för att kunna tjäna som verktyg i den ständigt föränderliga världsordningen.
Vi människor måste alltid vara beredda till att ompröva våra ståndpunkter och värderingar och vara öppna för förändringar.

De dogmatiska liberalerna utgår från att de ekonomiska grundprinciper som filosofer och ekonomer under 1700- och 1800-talen utvecklade, ständigt gäller. Det leder till att tänkandet inte anpassats till den föränderliga verkligheten.
Matematiska och teoretiska ekonomiska modeller har därför fått ersätta historiska erfarenheter som vägledning för samhällsbygget.
De dogmatiska socialisterna har å sin sida heller inte anpassat sina analyser av verkligheten efter förändringarna. Det leder till att de har svårigheter att orientera sig i tillvaron och hemfaller åt konspirationsteorier och ödesmystik.
De konservativa vägrar att inse att världen förändras och håller sig krampaktigt kvar vid det som var eller är.

Socialdemokratin är det föränderliga samhällets rörelse och utvecklare.
Socialdemokratin vill bygga ett samhälle som anpassas till förändringar i människans levnadsvillkor och inriktas på att möta framtidens problem och utmaningar.

Allt i den föränderliga tillvaron hänger samman och påverkar vartannat.
Ingen människa är sig själv nog. Individens utveckling hänger ihop och påverkas av andra människor. Individens står alltid i olika relationer till sin omgivning, i en växelvis påverkan. Vi blir alla till genom växelspel med andra. Människan är en social varelse.

Ingen rörelse har en given eller oföränderlig riktning. Varje rörelse påverkas av motstånd och krafter i omgivningen. Och påverkar i sin tur omgivningen.
Maktförhållanden, hierarkier och intressen är inte statiska, de förändras i en process där verkan och motverkan ömsesidigt betingar varandra.
I bedömningen av samhällsförändringar och i strategier för framtiden bör politiker vara medvetna om denna föränderlighetens dynamik och inte fastna i statiskt eller enkelriktat tänkande.

När religioner och livsåskådningar slås fast som ofelbara dogmer och oantastliga sanningar
blir de människofientliga. De som inte är för blir lätt betraktade som fiender.

Religionen är varje individs ensak. Ingen ska tvingas att omfatta en viss tro eller livsåskådning.
Socialdemokratin tar inte ställning till enskilda människors religion eller livsåskådning.
Socialdemokratins värderingar bygger på humanistisk grund i vilken världens folk måste lita till sin egen förmåga, utan hjälp av högre makter.
Därför tror socialdemokratin på upplysning och bildning som ett medel för att göra världen bättre att leva i.

Moral och värden
När pengar, för cirka 8000 år sedan, började användas var det lika viktig för mänsklighetens utveckling som uppkomsten av skriv- och räknekonsten.
I början var pengarna uteslutande en bytesvara som kunde användas för att byta till vilken annan vara som helst. Tack vare pengarna revolutionerades handeln som blev alltmer genomgripande och omfattande. Pengarna gjorde att marknadsekonomin redan för ettusen år sedan var ett faktum.
Pengarna kunde användas inte bara till att byta varor med utan också för att samla värden och koncentrera kapital. Den penningstarke fick därmed makt och makt kunde byggas på pengar.
Pengarna gjorde det möjligt att skapa resurser för väldiga produktiva invetsringar.
I mitten av 1800-talet hade penningekonomin blivit dominerande och pengar utgjorde ett oundgängligt ”smörjmedel” i produktion och konsumtionen. Alla var beroende av pengar.

Om inte pengar fanns skulle vi antagligen fortfarande befinna oss i medeltiden.
Men samtidigt som penningen är en välsignelse är den, liksom mycket annat, samtidigt även av ondo.
Allt mer i tillvaron värderas i pengar och utsätts för kommersiella intressen. Begreppet värde har blivit synonymt med pris eller marknadsvärde. Man talar om värde men menar pris. Idag värderas nästan allt i pengar och priser.

Men alla värden kan inte prissättas. Kärlek, vänskap, sammanhållning, miljö, arbetsglädje, kreativitet, hälsa, bildning, utbildning, konstnärligt skapande, framtidstro, omvårdnad, kort sagt, mänskliga värden, kan aldrig bli profitabla utan att de verkliga värdena samtidigt förloras. Socialdemokratin vill försvara de mänskliga värdena framför värderingar i pengar.
Miljö, människor och människors välfärd ska inte kunna köpas för pengar. Pris och värde är inte samma sak.

Vår världs naturresurser är ändliga och vi människor blir allt fler som ska dela på de begränsade resurserna.
För hundra år sedan kunde fattiga europeer, som emigranter och immigranter, finna sin utkomst i ännu oexploaterade områden. Den möjligheten finns inte längre. Vi som idag lever på vår jord måste samsas om den så gott det går. Vi har bara varandra att lita till.

Ett politiskt parti eller en rörelse kan och bör inte bestämma människors moral, men kan verka för ett samhälle där vissa mänskliga värden premieras.
I ett socialdemokratiskt samhälle värderas egenskaper och mänskliga handlingar som skapar förutsättningar för att alla människor kan skapa ett drägligt liv och en hållbar värld.
För detta krävs inte bara materiella resurser och goda samhällsstrukturer utan också medvetenhet, erfarenheter, kunskap, värderingar och moral som leder framåt.
I ett socialdemokratiskt samhälle värderas därför egenskaper som hederlighet, ansvar, ärlighet, öppenhet, samarbete, tolerans och hjälpsamhet.
Egenskaper som girighet, egoism, hänsynslöshet, snålhet, främlingsförakt och intolerans motverkas.


Tidigare inlägg i denna serie:
I Så vill jag ha socialdemokratin!

II Är jag fortfarande socialdemokrat?
III Sossarna och jämlikheten.

Fortsättning följer…

Inga kommentarer: