måndag 29 januari 2018

Vad är klass?

 Är klass detsamma som ”klassidentitet” alltså individens egen uppfattning om vilken samhällsklass hen uppfattar sig tillhöra?
Eller är klass den faktiska ekonomiska, sociala och kulturella position i samhällshierarkin som olika grupper av människor faktiskt har?

En person kan, objektivt, tillhöra till exempel övre medelklass, men subjektivt anse sig tillhöra arbetarklass.
Stefan Löfven, kan man förmoda, är medleklass enligt den objektiva definitionen men upplever sig antagligen själv som arbetarklass.

Niels Stöber, Daniel Suhonen och Göran Therborn refererar 180128 på DN-Debatt till en undersökning som säger att ”Åtta av tio väljare anser att Sverige är ett klassamhälle”.
Alltså hur vi svenskar uppfattar vår egen klassposition.
De tycks ansluta sig till det subjektiva klassbegreppet.

En tredje definition av klass är Karl Marx´ som menade att klasstillhörigheten inte bestäms av levnadsstandarden eller till hur man själv uppfattar sin klassposition, utan av i vilket ekonomiskt och juridiskt förhållande olika samhällsgrupper faktiskt har till produktionsmedlen (kapital, fabriker, energiresurser, råvaror, naturresurser, patent, varumärken m.m.).
De som har makten över produktionsmedlen utgör överklassen och de som bara kan bidra med sin arbetskraft i produktionen är arbetarklass.
I det kapitalistiska samhället tvingas arbetarklassen att sälja sin arbetskraft (genom lönearbete) till den härskande överklassen.

Om en löntagare äger villa, Volvobil och värdepapper är hen därför inte överklass. Eller om en arbetare har bildat sig och blivit doktor i sociologi så har denne knappast gjort en klassresa med Marx´ definition så länge hen inte beslutar över ett företag med anställda eller skaffat sig annat produktionskapital.
Ingvar Kamprad gjorde under sitt liv en klassresa.

Frågan i den refererade Novusundersökningen löd: ”Tycker du att Sverige i dag är ett klassamhälle?”.
Vad betyder det att ”svenska folket” som svar på den frågan anser att Sverige är ”att Sverige är ett klassamhälle”?

Att det finns både rika och fattiga, både mäktiga och vanmäktiga överallt i världen är uppenbart och det är troligt att de flesta tillfrågade svarar på frågan utifrån detta välkända faktum.5 kommentarer:

Nils Persson sa...

För mig handlar klass mer om man har lika förutsättningar eller föds in i en viss inkomst/utbildningsklass.

Du får nog skilja på förutsättningar och möjligheter. Intelligenta föräldrar får i högre utsträckning intelligenta barn. Det är inte konstigare än att långa föräldrar får långa barn.

När blir samhället klasslöst: När alla har samma förutsättningar utifrån sina medfödda egenskaper (gener)? eller oavsett gener? Eller när enbart gener spelar roll och inte socioekonomiska förutsättningar?

Jag tror det är som rättvisa, det finns lika många definitioner som det finns människor

Jonny sa...

Stefan Löfven är överklass med tanke på hans makt och inflytande i samhället och den inte helt oförsumliga lönen som är många gånger större än en genomsnittlig heltidsarbetande samt alla förmånliga förmåner Löfven åtnjuter i framtiden.
Löfven glider fram i en gräddfil.

Lars sa...

Varför blanda bort begreppen? Det är direkt ohederligt. Den s.k. vita medelklassen i USA är till minst 90 % arbetarklass. Det är skrivbordsrevolutionärerna på SVT och Aftonbladet som försöker inbilla oss att det finns något slags klassmotsättning mellan "vit medelklass" och "svart underklass". I själva verket växer stödet för Trump hos den svarta delen av den amerikanska arbetarklassen, som har genomskådat att den politiska övre medelklass, som styr det s.k. Demokratiska partiet spelar ut ras mot ras för att splittra arbetarklassen.

Är det inte samma sak i Sverige. Falskvänster försöker splittra arbetarklassen genom att försöka utså hat hos invandrade arbetare mot infödda arbetare - som skälls ut för att vara "rasister".

Palme var överklass. Stefan Löfvén har genom facklig och politisk karriär gjort en klassresa och tillhör idag ÖVRE MEDELKLASSEN. Det är idag ganska ovanligt med klassresor från arbetarklass till övre medelklass inom en enda generation. Men det är vad Löfvën har gjort. Det vanliga idag inom den s-k. sosseadeln är att man har en arbetare lång bak i stamtavlan, typ farfar far var arbetare, farfar var ombudsman och far var kommunalråd.

Det är precis samma sak inom Centerpartiet och Moderaterna. Dagens C-politiker är på sin höjd passiva jordägare, som tjänar pengar på att hyra ut mark till vindkraftbolag. Man måste gå minst två generationer bakåt i tiden för att hitta en riktig bonde. Inte ens Fälldin var en riktig bonde. Han tjänade sitt levebröd som ombudsman inom bonderörelsen, innan han blev politiker. Och hur många av dagens M-politiker har personlig erfarenhet av att driva företag?

Klass är ett väldigt gammalt begrepp, med rötter lång ner i den indo-europeiska kulturen. Det indiska kastsystemet har samma rötter, och har uppstått genom att varje klass har delats upp i "skikt", som har i sin tur har delats upp ytterligare. Det indoeuropeiska "ursamhället" bestod ursprungligen av tre klasser, som väl beskrivs av de svenska orden
närande (bönder), lärande (präster) och vär(j)ande (krigare). Vilket idag motsvaras av under-, medel- och överklass.

Den s.k. arbetarklassen är inte en klass i denna mening, utan ett vertikalt skikt inom underklassen. Övriga skikt inom underklassen är t.ex småföretagare och s.k. fria yrkesutövare (konstnärer m.fl, I ett modernt industrisamhälle är arbetarklassen dentutan jämförelse största skiktet inom underklassen.Men så har det inte alltid varit. Före industrialismen bestod arbetarklassen av så få individer att man inte ens hade organiserat sig,

Klassamhället kan enklast förklaras med en pyramind, där underklassen är den största klassen helt enkelt därför att pyramidee är bredast vid basen. Och överklassen den minsta klassen, därför att pyramiden är smalast vid toppen. Överklassen utmärks av att den har politisk makt SOM KLASS (vilket alltså inte gäller varje enskild individ) genom innehav av stora förmögenheter. Vilket förklarar varför överklassen är den sett till antal individer minsta klassen.

Alla kan ju inte tillhöra de allra rikaste i ett samhälle. Den ungefärliga fördelningen av medborgarna i ett samhälle på över-, medel-, och underklass är 5 %. 15 % och 80 %, oberoende av samhällstyp och historisk epok. Lägg märke till att en pyramid kan skitas både horosontalt och vertikalt. Som exempel är "företagare" en vertikal skiktning, som skär genom alla tre horisontella klasserna.

Däremot tillhör alla arbetare vertikalskiktet arbetarklassen inom underklassen, med undantag för det ytterst ringa antalet individer som har stora ärvda förmögenheter.

Mario Matteoni sa...

Ett begrepp är vad vi bestämmer oss för att det ska betyda eller vad det ska användas till.
Det verkar inte finnas någon gemensam uppfattning om klassbegreppet.
Vanligen används begreppet klass för ekonomiska, sociala och kulturella skikt i samhällspyramiden, närmast synonymt med socialgrupper.
På frågan om det finns ett klassamhälle i Sverige svarar därför 90 procent ja.
Använder Katalys samma begrepp som de 90 procenten?

Nils Persson sa...

Klass handlar väl inte bara om socioekonomisk status, det handlar väl ändå om förutsättningar? Man har ett klassamhälle om man föds in i arbetslöshet, inte bara för att man konstaterar att det finns arbetslösa.

Klassamhälle och medelklass är debattens mest misshandlade ord, genom att vägra definiera dem kan man prata om varandra med flti.