måndag 21 februari 2011

Så vill jag ha socialdemokratin!

Nedanstående är ett första utkast till en sammanfattning av min egen utgångspunkt som socialdemokrat. Så vill jag ha socialdemokratin.
Hur stämmer den med din? Med partiets? Är den ”höger” eller ”vänster”?
Tacksam för dina synpunkter.


Dagens socialdemokrati bygger på en liberal och demokratiskt socialistisk idétradition.
De frihetliga och demokratiska idéerna, som föddes ur upplysningstiden, har fördjupats att också omfatta jämlikhet och solidaritet mellan människorna.
Socialdemokratin är ett socialliberalt parti i motsats till å ena sidan den liberalism som låter dogmatiska liberala ekonomiska teorier gå före människors verkliga behov och möjligheter och å andra sidan en statssocialism som dirigerar och begränsar människans fria utveckling.

Världen omkring oss
Vårt land och vår ekonomi är beroende av omvärlden. Sverige är en del av den övriga världen och måste hävda sig ekonomiskt-, socialt och kulturellt i denna värld.
Den ekonomiska världsordningen bygger på att statliga och privata kapitalintressen koncentrerar produktionens överskott, kapitalet, och fritt investerar detta i lönsamma projekt.
Kapitalet skapas genom det överskott som alla arbetande frambringar i produktionen men omhändertas och hanteras av mäktiga privata eller statliga kapitalister. Kapitalägarna samlar därför hos sig en enorm makt. Många multinationella företag och dess styrelse har större ekonomisk makt än många nationer och deras parlament.
Marknadsekonomin är internationell och baseras på handel med arbetets resultat. Varor, tjänster, valutor, arbetskraft och annat kapital byter ägare i global handel. Kapitalbildningen och marknadsekonomin är nödvändig för all ekonomisk utveckling.
Men eftersom konkurrensen driver mäktiga kapitalister att endast se till sina omedelbara intressen kommer samhällsintressena ofta i andra hand eller motverkas. Människor, arbetskraft, miljö, naturresurser, energitillgångar exploateras på ett för samhället oförnuftigt sätt.
Socialdemokratin vill verka för att kapitalbildningen och marknadsekonomin sker på ett sätt som mer långsiktigt skapar en hållbar utveckling för alla människors bästa.
Denna kamp för humanism måste ske både nationellt och internationellt.

Frihet
Socialdemokratin är ett frihetligt parti. Socialdemokratin anser att människor själva, i sin vardag ska ha makt och inflytande över sina egna liv.
Den enskilde människan ska, utifrån sina egna förmågor och möjligheter, kunna utvecklas utan hinder från stat, kommun, storföretag, kapitalintressen eller andra makthavare.
Målet för politiken och rättsväsendet ska vara varje människas ekonomiska-, sociala- och kulturella frihet och oberoende.

Solidaritet och delaktighet
Socialdemokratin överger inte dem som behöver hjälp. Sjuka, svaga, fattiga, arbetslösa, barn, gamla, flyktingar och andra som tillfälligt eller ständigt behöver hjälp och stöd ska ges samma möjligheter som övriga grupper i samhället.
Socialdemokratin vill att samhällsresurserna ska omfatta även dem som inte kan arbeta.
Samhället ska byggas så att det är naturligt att hjälpa dem som behöver hjälp.
Ingen ska lämnas utanför eller bakom.

Varje medborgare måste ha sin del i samhällets framsteg och tillväxt och så långt som möjligt även bidra till tillväxten.
Vi kan inte tillåta att människor eller miljö exploateras för att tillfredsställa kortsiktiga ekonomiska mål eller av enskild vinningslystnad. Tillväxt ska ske på ett sätt som kommer alla till del. Även de generationer som kommer efter oss.

Arbetet
Människors arbete är samhällets viktigaste tillgång. Utan arbete kan ingen tillväxt ske.
Det är arbetet som är grunden för produktionen och för handeln. Arbetet skapar medel för konsumtion och det överskott som kan användas för investeringar.
I arbetet och produktionen skapas det överskott och det kapital som är nödvändig för tillväxten.
Den som inte kan arbeta ska hjälpas till en standard som kan jämföras med den som arbetar.
Resurser ska sättas in för att hjälpa dem in i arbetslivet som av någon anledning hamnat utanför och som vill arbeta.
Socialdemokratin vill balansera löntagarnas intressen gentemot de mäktiga kapitalintressena.
Socialdemokratin värnar därför om den fackliga frihen och förhandlingsrätten på arbetsmarknaden.

Näringslivet
Det är samhällets, näringslivets och fackföreningsrörelsens gemensamma uppgift att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling.
Entreprenörskap, människors uppfinningsrikedom och initiativ ska uppmuntras och stödjas.
Samhället ska skapa sunda villkor för att företagen ska kunna utvecklas för att tillsammans med arbetskraften skapa utveckling och tillväxt.

Fortsättning följer…

5 kommentarer:

Anonym sa...

Va fint skrivet/Mia

Anonym sa...

Ser du inte målkonflikterna i det du skriver eller är du så van vid att vissa saker inte ska tolkas som de låter att du inte reflekterar över att är varandra motstridiga?

Först skriver du: "Den enskilde människan ska, utifrån sina egna förmågor och möjligheter, kunna utvecklas utan hinder från stat, kommun, storföretag, kapitalintressen eller andra makthavare."

Sedan skriver du: "Den som inte kan arbeta ska hjälpas till en standard som kan jämföras med den som arbetar."

Dvs. det är inte den egna förmågan som ska avgöra utan den enskilda människans möjligheter bestäms av av hur mycket S vill omfördela.

Mario Matteoni sa...

Här finns ingen målkonflikt. Det är du som läser som en dogmatisk liberal.
Därför har du svårt att begripa att
a) människor i gemen ska kunna ”utvecklas utan hinder från stat, kommun, storföretag, kapitalintressen eller andra makthavare”
samtidigt betyder att
b) de som av någon anledning inte kan bidra med sin arbetskraft ändå ska få stöd från dem som har privilegiet att kunna arbeta.

Ta av dig de liberaldogmatiska glasögonen så förstår du bättre!

Anonym sa...

Din beskrivning har en skön balans och helhet.Jag köper den.Den är befriad ifrån höger-vänstersjukan.
Precis som jag tycker att socialdemokratin ska vara.
Mvh Gunborg Nilsson.

Mario Matteoni sa...

Då är vi alla fall två, eller kanske tre om Mia anser att innhållet också stämmer.

Men fortsättning följer...