torsdag 25 juni 2020

Omöjligt att tjäna två herrar


Många har svårt att förstå att LO och SAP är två sidor av samma mynt – Arbetarrörelsen.
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP) bildades år 1889 av ett stort antal fackförbund och fungerade till en början som centralorganisation för facket fram till 1898 då LO bildades med stöd av socialdemokraterna.

De bägge organisationerna var alltså redan från början tätt sammanvävda med varandra.
SAP skulle driva löntagarnas lagstiftningsfrågor i politiken t.ex. rösträttsfrågan, arbetstidsfrågan, yttrande- och tryckfrihet, religionsfrihet, förenings- och församlingsfrihet, men även jämställdhet, skattefrågor, försäkringar m.fl. medan LO:s uppgift var att stödja förbundens och fackföreningarnas medlemsintressen direkt på arbetsplatserna i till exempel löne-, arbetsmiljö-, arbetstids- och anställningsfrågor.

Samverkan mellan facklig och politisk organisation har visat sig framgångrik för löntagarna. Organisationsgraden har varit hög och möjligheten att påverka stor.

Arbetsgivarna i Sverige organiserade sig i Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) i samband med rösträttsstrejken 1902 för att fungera som en motkraft till LO som då förde fram kraven på allmän och lika rösträtt.  I dag heter det Svenskt  Näringsliv.Sambandet med Moderaterna (tidigare Högerpartiet) är inte lika starkt som mellan LO och SAP men är högst påtagligt, inte minst genom starka ekonomiska och personintressen.

LO och Svenskt Näringsliv - parterna på arbetsmarknaden - balanserar de olika intressena utan att staten direkt lägger sig i. Det kallas den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Men vad händer då LO-förbundens medlemmar röstar på andra partier än s i allmänna val?
Ingenting.
Fackförbunden utesluter inte medlemmar som röstar på Sverigedemokrater men de hindrar aktiva sverigedemokrater från att ta viktiga fackliga förtroendeuppdrag.

Sverigedemokraten Mats Fredlund uteslöts ur Transportarbetareförbundet då han valde att sitta i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Kiruna.

Transports stadgar anger som skäl till uteslutning bland annat
”då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.”

Om uteslutningen av Fredlund skriver SvD:s ledarskribent Fredrik Hultman den
2020-06-24 bland annat: 
”När arbetare i första hand röstade på Socialdemokraterna framstod den kopplingen som naturlig. Men nu har den blivit otidsenlig. Inte ens hälften av alla LO-medlemmar röstar längre på Socialdemokraterna. Den siffran blir lägre och lägre för varje val.”

Vad folk röstar på föranleder inga uteslutningar. Däremot om de är aktiva i organisationer som bedriver åsikter som är oförenliga med fackets.
Inte så märkligt.
För som redan Matteus konstaterade i 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar samtidigt”.


Inga kommentarer: